Polski system podatkowy na tle systemów podatkowych wybranych krajów Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Irlandia, Dania)

praca razem z załącznikami ma 77 stron i 66 pozycji w bibliografii

Streszczenie 3
Wstęp 4

Rozdział I. Podatek w systemie źródeł dochodów publiczno-prawnych 6
1.1. Miejsce i rola podatku w systemie dochodów publiczno-prawnych 6
1.2. Elementy konstrukcyjne i cechy konstytutywne podatku 8
1.3. Funkcje podatków w aspekcie zasad podatkowych 12
1.4. Główne kategorie rodzajowe podatków oraz zakres ich zastosowania 15
1.5. Uwarunkowania przemian polskiego systemu podatkowego w okresie transformacji
ustrojowej 19

Rozdział II. System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii 22
2.1. Podatki pośrednie 23
2.2. Podatki bezpośrednie 28
2.3. Daniny obciążające pracę 39
2.4. Polityka podatkowa 44

Rozdział III. Harmonizacja systemów podatkowych krajów członkowskich UE-27 48
3.1. Motywy przewodnie harmonizacji systemów podatkowych Unii Europejskiej 48
3.2. Harmonizacja przepisów regulujących zagadnienie podatków pośrednich 51
3.3. Harmonizacja przepisów regulujących zagadnienie podatków bezpośrednich 56
3.4. Wpływ harmonizacji systemów podatkowych na konkurencyjność gospodarek krajów członkowskich UE 61
3.5. Kierunki ewolucji systemów podatkowych krajów członkowskich UE-27 63

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków i tabel 74
Załącznik nr 1. 75
Załącznik nr 2. 77

image_pdf