Polski sektor MSP – szanse i zagrożenia

93 strony, 34 pozycje w bibliografii

Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw- szanse i zagrożenia

WSTĘP    3

Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej    3
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce    5
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce    14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP    19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP    23
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP    29

Rozdział 2 Charakterystyka sektora MSP w Unii Europejskiej    3
2.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej    37
2.2. Unia Europejska a gospodarka światowa    44
2.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku    50
2.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku    55

Rozdział 3 Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora MSP w Unii Europejskiej    58
3.1. Unia Walutowa    59
3.2. Unia Celna    65
3.3. Polityka ochrony konkurencji    71
3.4. Fundusze unijne dla sektora MSP    79

ZAKOŃCZENIE    88
BIBLIOGRAFIA    91
SPIS TABEL I WYKRESÓW    93

image_pdf