Polityka regionalna Unii Europejskiej

98 stron, 45 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ 3
1. Geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej 3
2. Cele i zadania polityki regionalnej 8
3. Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego 15

ROZDZIAŁ II. PRZEDAKCESYJNE PROGRAMY POMOCOWE REALIZOWANE  W POLSCE 22
1. Program PHARE 24
2. Program SAPARD 33
3. Program ISPA 38

ROZDZIAŁ III. FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA POLSKI 42
1. System zarządzania i wdrażania środków strukturalnych 42
2. Programy operacyjne i ich rodzaje 47
3. Przygotowanie administracji do efektywnego absorbcji środków pomocowych 68
4. Wykorzystanie Funduszy strukturalnych w Polsce 77
5. Wdrażanie środków strukturalnych w Polsce – wnioski 79

ROZDZIAŁ IV. POLSKA WOBEC NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 83
1. Zmiany w programowaniu rozwoju regionalnego na poziomie Wspólnotowym 83
2. Przygotowanie administracji do realizacji i zarządzania środkami strukturalnymi 85
3. System wdrażania pomocy unijnej 87
4. Programy operacyjne wdrażane w Polsce 88
Programy operacyjne 89
PO Społeczeństwo Obywatelskie 90
PO Administracja sprawna i służebna 90
PO Pomoc Techniczna 90
5. Ocena wdrażania pomocy finansowej w nowym okresie programowania 91

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 94

image_pdf