Polityka kredytowa Banku Współpracy Regionalnej

104 strony, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1.  System bankowy w Polsce    5
1.1. Istota reformy systemu bankowego    5
1.2 Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego    7
1.3. Funkcjonowanie banków komercyjnych    11
1.3.1. Źródła dochodów i sposoby zabezpieczania płynności    11
1.3.2. Określenie strategii działania    21
1.3.3. Wpływ stóp procentowych na inwestycje i oszczędzanie    29

Rozdział 2.  Bankowa działalność kredytowa    33
2.1. Rodzaje kredytów    33
2.1.2. Kredyty obrotowe    35
2.1.3. Kredyty inwestycyjne    39
2.1.4. Kredyty wekslowe    40
2.1.5. Skup wierzytelności    41
2.1.6. Kredyty lombardowe i hipoteczne    41
2.1.7. Kredyty dewizowe    42
2.1.8. Leasing    42
2.2 Wniosek kredytowy i jego analiza    43
2.2.1. Elementy wniosku kredytowego    43
2.2.2. Badanie ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu    45
2.2.3. Pomiar ryzyka kredytowego w trakcie realizacji kredytu    51
2.3. Umowa kredytowa i prawne zabezpieczenie kredytu    54

Rozdział 3. Charakterystyka Banku Współpracy Regionalnej S.A.    62
3.1. Informacje ogólne    62
3.2. Przedmiot działalności    63
3.3. Organizacja i władze Banku    64
3.4. Źródła pozyskiwania funduszy    66
3.5. Kierunki zagospodarowania funduszy    67
3.6. Działalność gwarancyjna    68
3.7. Bezpieczeństwo działalności    69
3.8. Perspektywy rozwoju    70

Rozdział 4.  Polityka kredytowa BWR S.A.    71
4.1 Rodzaje udzielanych kredytów    71
4.2. Merytoryczna ocena wniosku kredytowego    76
4.2.2. Zakres tematyczny oceny wniosku kredytowego    78
4.2.3. Badanie ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu    81
4.2.4. Badanie ryzyka kredytowego w trakcie realizacji kredytu    89
4.3 Umowa kredytowa i zabezpieczenie kredytu    91
4.4. Ocena polityki kredytowej BWR S.A.    92
4.4.1. Ocena analizy wniosku kredytowego    92
4.4.2. Ocena wielkości kredytów nieregularnych    96
4.4.3. Ocena sposobu zabezpieczenia płynności    97

Rozdział 5.  Ocena systemu kredytowego BWR S.A.    98

Wnioski    101
Bibliografia    102
Spis tabel    104

image_pdf