Polityka celna w kontekście integracji Europy

149 stron, 60 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Polityka celna Unii Europejskiej    5
1.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej    5
1.2. Geneza i istota unii celnej    10
1.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa    18

Rozdział 2. Regulacje ceł w prawie polskim    24
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce    24
2.2. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny    38
2.3. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej    41

Rozdział 3. Charakterystyka procedur celnych    50
3.1. Regulacje prawne dotyczące procedur celnych    50
3.2. Rodzaje procedur celnych    56
3.2.1. Procedura tranzytu    56
3.2.2. Procedura wywozu    59
3.2.3. Procedura dopuszczenia do obrotu    61
3.2.4. Procedura składu celnego    64
3.2.5. Uszlachetnienie czynne    69
3.2.6. Uszlachetnienie bierne    74
3.2.7. Procedura przetwarzania pod kontrolą    80
3.2.8. Procedura odprawy czasowej    83
3.3. Zgłoszenia celne w trybie standardowym    88
3.4. Zgłoszenia celne w trybie uproszczonym    90

Rozdział 4. Zagadnienia ogólne dotyczące agencji celnych    99
4.1. Charakterystyka działalności agencji celnej    99
4.1.1. Podstawy prawne działania agencji celnej    102
4.1.2. Kaucja gwarancyjna    105
4.1.3. Przedstawicielstwo i odpowiedzialność agencji celnej    106
4.2. Agencje celne, spedycje i agenci celni w statystyce    111
4.3. Sylwetka agenta celnego    120

Rozdział 5. Skuteczność polityki celnej w Polsce w odniesieniu do agencji celnej    124
5.1. Ekonomiczne skutki utworzenia strefy wolnego handlu    124
5.2. Graniczne a wewnętrzne urzędy i agencje celne    127
5.3. Zakres likwidacji urzędów celnych i agencji celnych    129
5.4. Przekwalifikowanie agentów celnych    133

Zakończenie    139
Bibliografia    141
Spis tabel i rysunków    149

image_pdf