Pojęcie rezerw w rachunkowości

SGH, praca dyplomowa na studium przygotowującym do egzaminu na biegłego rewidenta

WSTĘP. 3
Rozdział 1
ISTOTA REZERW W RACHUNKOWOŚCI. 7
1. Pojęcie rezerw w rachunkowości 7
2. Cel tworzenia rezerw 9

Rozdział 2
KLASYFIKACJA REZERW TWORZONYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI 10
1. Podział rezerw. 10
1.1. Rezerwy na utratę wartości aktywów (korekty wartości aktywów) 12
1.2. Rezerwy na ryzyko gospodarcze 14
2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. 19

Rozdział 3
RODZAJE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH
ORAZ ZASADY I METODY ICH TWORZENIA. 20
1. Podział rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 20
1.1. Rezerwa składek. 24 1.2. Rezerwa na ryzyka niewygasłe 28
1.3. Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. 29
1.4. Rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. 33
1.5. Rezerwy ubezpieczeń na życie. 33
1.6. Rezerwa na wyrównanie wskaŹnika szkodowości (ryzyka) 35
1.7. Rezerwy na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych 36
1.8. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 36
2. Uwagi końcowe 37

Rozdział 4
EWIDENCJA REZERW 38
1. Wstęp 38
2. Ewidencja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 38
3. Ewidencja rezerw pozostałych. 42

Rozdział 5
PREZENTACJA REZERW W SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 47
1. Elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń. 47
2. Pozycje rezerw w sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń 47

PODSUMOWANIE. 51
BIBLIOGRAFIA. 53

_____________________________________________
BIBLIOGRAFIA

1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993
2. Gmytrasiewicz M., Rezerwy a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa, „Problemy rachunkowości”, Nr 1/2000
3. Gmytrasiewicz M, Karmańska A., Olchowicz J., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1998,
4. Karmańska A., Specyfika działalności Ubezpieczeniowej i jej rachunkowości, „Problemy rachunkowości”, Nr 1/2000
5. Kiedrowska M., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe a wynik finansowy zakładu ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 3,4, Wydawnictwo PZU, Warszawa 1998
6. Kiedrowska M., Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Poznań 1996
7. Łańcucki J., Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa 1993
8. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996
9. Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń, Tom I Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000
10. Montalbetti E., Reasekuracja, Warszawa 1970
11. Sangowski T., Oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń w świetle wymagań ustawowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 3,4, Wydawnictwo PZU, Warszawa 1998
12. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wyd. Lam, Warszawa 1996
13. Ubezpieczenia gospodarcze, Praca zbiorowa pod red. T. Sangowskiego, Poltext, Warszawa 1999
14. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. A. Wąsiewicza, T. Sangowski, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – rola i znaczenie oraz rodzaje, zasady i metody ich tworzenia, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 1999

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli (Dz. U. Nr 140, poz. 791, zm.: z 1995 r. Nr 90, poz. 448)
2. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59 z 90r. poz. 344) z póŹn. zm.
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591) z póŹn. zm.

image_pdf