Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Przytyk – 78 stron

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I.
GMINA: POJĘCIE, CECHY, ZADANIA I WŁADZE 5
1.1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 5
1.2. Pojęcie, cechy gminy 10
1.3. Zadania gminy 11
1.4. Władze gminy 15
1.5. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 20

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY WŁADZ GMINY PRZYTYK  W LATACH 1994 – 2002 23
2.1. Ogólne informacje o gminie Przytyk 23
2.2. Status prawny radnego 27
2.2. Rada Gminy w Przytyku w I kadencji 1994 – 1998 32
2.3. Wójt gminy Przytyk 44

ROZDZIAŁ III.
URZĄD GMINY PRZYTYK. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W GMINIE PRZYTYK 50
4.1. Urząd Gminy Przytyk 50
4.2. Jednostki organizacyjne Gminy Przytyk 56
4.2.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 56
4.2.2. Szkoły 62
4.2.3. Biblioteka 62

ROZDZIAŁ IV.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY PRZYTYK W LATACH 1990 – 1998 63
5.1. Charakter prawno – ustrojowy sołectw 63

Zakończenie 69
Źródła i bibliografia 72
I. Źródła publikowane 72
II. Rozporządzenia i zarządzenia 73
III. Źródła niepublikowane 73
IV. Wydawnictwa 74
Spis tabel 78
Spis wykresów i rysunków 78

image_pdf