Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej

Praca licencjacka str.86
Politechnika Rzeszowska

Wstęp

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej
1.1 Pojęcie małego lub średniego przedsiębiorstwa
1.2 Małe i średnie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej
1.3 Czynności związane z założeniem małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
2.1 Formułowanie biznes planu
2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rozdział III. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
3.1 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
3.2 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.2.1 Rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP
3.2.2 Fundusz dotacji inwestycyjnych
3.2.3 Program rozwoju przedsiębiorstw MSP
3.2.4 Przedakcesyjne fundusze UE – wsparcie sektora MSP (PHARE, ISPA, SAPARD)

Rozdział IV. Problemy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw ze szczebla menedżerskiego
4.1 Rola i znaczenie menedżerów w zarządzaniu firmą
4.2 Wyróżniki europejskie w kwalifikacjach menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach
4.3 Wyróżniki europejskie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w opinii menedżerów
4.3.1 Podejmowanie decyzji rynkowych przez menedżerów MSP
4.3.2 Związki lokalne i ich znaczenie w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem przez menedżerów

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz tabel, schematów i rysunków

image_pdf