Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw

Praca napisana według aktualnych (na rok 2012) przepisów prawa. Idealna, jako źródło aktualnych aktów prawnych.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I 4
1.1. Bilans i jego struktura 4
1.1.1. Pionowa analiza bilansu 7
1.1.2. Pozioma analiza bilansu 8
1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu) 8
1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej 10
1.1.5.Analiza aktywów 12
1.1.6.Analiza pasywów 14

ROZDZIAŁ II 19
2.1. Rachunek zysków i strat 19
2.2. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 21
2.3. Metoda memoriałowa 27

ROZDZIAŁ III 29
3.1. Analiza wskaźnikowa 29
3.2. Wskaźniki płynności finansowej 31
3.3. Wskaźniki wspomagania finansowego 33
3.3.1. Wskaźniki obrotowości 34
3.3.2. Wskaźniki rentowności 35

ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 44
SPIS TABEL 46
SPIS RYSUNKÓW 47

image_pdf