Podmiotowość uczniów

63 strony, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp

I  Podmiotowość

1. Pojęcie podmiotowości we współczesnej literaturze

2. Kształtowanie się poczucia podmiotowości

3. Rozwój poczucia podmiotowości w aspekcie rozwoju osoby

4. Poczucie podmiotowości ucznia

II  Pozycje uczestników procesu edukacyjnego

1. Rola społeczna ucznia

2. Rola społeczna nauczyciela

3. Statut szkoły

4. Prawa ucznia

III  Metodologia badań

1. Określenie przedmiotu i celu badań

2. Problem badawczy i problemy szczegółowe

3. Metoda badań, techniki, narzędzia badawcze

4. Opis terenu badań

5. Dobór próby badawczej

IV Wyniki przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

image_pdf