Podmiotowość uczniów

58 stron, 29 pozycji w bibliografii

WSTĘP

Rozdział I. POJĘCIE PODMIOTOWOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE
1.1. Ujęcie filozoficzne
1.2. Z punktu widzenia psychologii
1.3. W ujęciu pedagogicznym
1.4. Socjologiczna teoria podmiotowości
1.5. Kształtowanie się poczucia podmiotowości
1.6. Rozwój poczucia podmiotowości w aspekcie rozwoju osoby
1.7. Poczucie podmiotowości ucznia

Rozdział II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań
2.2. Problem badawczy i problemy szczegółowe
2.3. Metoda badań, techniki, narzędzia badawcze
2.4. Opis terenu badań
2.5. Dobór próby badawczej

Rozdział III. WYNIKI I ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Ankieta

W ostatnim czasie problem podmiotowości nabiera szczególnie doniosłego znaczenia. Zainteresowanie tym zagadnieniem jest związane z dużymi zmianami, jakie dokonują się w polskim społeczeństwie.

image_pdf