Podmiotowość polityczna społ. lokalnych -teoret. analiza działań polit. w gminie

magisterska, Uniwersytet Łódzki; oceniona na bdb, wyróżniona przez promotora

Wstęp 3
CZĘŚĆ PIERWSZA – ANALIZA POJĘCIA PODMIOTOWOŚCI 10
Rozdział I – Pojęcie podmiotowości człowieka w naukach społecznych 11
1. Filozoficzne ujęcia podmiotu 17
1.1. Kartezjańska koncepcja człowieka 18
1.2. Kantowska filozofia podmiotu 20
1.3. Egzystencjalizm 22
1.4. Personalizm 24
1.5. Postmodernizm 26
2. Koncepcje podmiotowości w psychologii 27
2.1. Podmiotowość człowieka według behawioryzmu 28
2.2. Koncepcja psychodynamiczna a podmiotowość człowieka 30
2.3. Podejście psychologii humanistycznej 32
2.4. Stanowisko psychologii poznawczej 34
3. Socjologiczne rozumienie podmiotowości 36
4. Podmiotowość na gruncie nauk prawnych 40
4.1. Osoba fizyczna a osoba prawna 41
4.2. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych 43
Rozdział II – Zbiorowe podmioty społeczne 45
1. Zbiorowe podmioty społeczne w ujęciu socjologicznym 47
1.1. Rodzaje zbiorowości społecznych 47
1.1.1. Problem podmiotu zbiorowego 47
1.1.2. Typy zbiorowości społecznych 49
1.2. Socjologia społeczności lokalnych 52
1.2.1. Sposoby definiowania społeczności lokalnych 53
1.2.2. Ujęcia społeczności lokalnych 56
1.2.3. Teorie przemian 61
1.3. Podmiotowość społeczności lokalnych 63
2. Podmioty zbiorowe w sensie prawnym 65
2.1. Rodzaje osób prawnych 66
2.3. Lokalne wspólnoty samorządowe 69
Rozdział III – Podmiotowość polityczna 77
1. Pojęcie i sposoby rozumienia polityki 78
1.1. Zagadnienia definicyjne 78
1.2. Polityka a prawo, socjologia, psychologia 84
2. Polityka lokalna 88
2.1. Badania nad władzą i polityką lokalną 88
2.2. Teorie samorządu i polityki lokalnej 92
2.3. Zasada subsydiarności 97
3. Uwarunkowania podmiotowości politycznej 99
3.1. Potrzeby i interesy polityczne 100
3.2. Działania polityczne 103
3.3. Zaufanie jako warunek podmiotowości 107
4. Podmioty polityki 110
4.1. Typologia podmiotów polityki 110
4.2. Lokalne podmioty polityczne 111
CZĘŚĆ DRUGA – SPOŁECZNOŚCI LOKALNE JAKO PODMIOTY POLITYKI 115
Rozdział I – Podmioty interesów politycznych 116
1. Instytucje demokracji bezpośredniej 117
1.1. Wybory samorządowe 117
1.2. Referendum lokalne 123
1.3. Konsultacje społeczne 125
2. Pozainstytucjonalne uwarunkowania podmiotowości 126
2.1. Zainteresowanie sprawami lokalnymi 127
2.2. Zaufanie do władz lokalnych oraz poczucie reprezentacji interesów 130
2.3. Poczucie wpływu na sprawy lokalne 133
Rozdział II – Podmioty działań politycznych 137
1. Lokalne ugrupowania wyborcze 139
2. Organizacje pozarządowe 141
3. Grupy interesów 144
4. Instytucje kościelne 145
5. Lokalne media 148
6. Incydentalne inicjatywy społeczne 149
Rozdział III – Podmioty decyzji politycznych 151
1. Instytucje władzy lokalnej 152
1.2. Rada gminy 152
1.3. Zarząd gminy 154
1.4. Przewodniczący zarządu 156
1.5. Inne podmioty instytucjonalne 158
2. Pozainstytucjonalne uwarunkowania podmiotowości 161
2.1. Politycy czy urzędnicy 162
2.2. Współpraca czy konflikt ze społecznością 164
2.3. Komunikacja społeczna w gminie 168
Zakończenie 170
Spis tabel i rysunków 175
Bibliografia 176

image_pdf