Podatek VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

praca liczy 80 stron i 48 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Podatek od towarów i usług w europejskim systemie podatkowym 4
1.1. System opodatkowania 4
1.1.1. Pojęcie podatku 4
1.1.2. Funkcje podatków 9
1.1.3. Rodzaje podatków 14
1.2. Pojęcie VAT 20
1.2.1. Istota podatku VAT 20
1.2.2. Podmiot podatku 22
1.2.3. Przedmiot podatku 26
1.2.4. Podstawa opodatkowania 34
1.2.5. Stawki podatku 35
1.3. Podstawy harmonizacji i główne zasady opodatkowania podatkiem VAT 38
1.4. VAT w obrocie międzynarodowym 41
1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa 42
1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa nabycie 43

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka firmy X 45
2.1. Powstanie i rozwój firmy 45
2.2. Specyfika działalności firmy 48
2.3. Pozycja firmy w otoczeniu 57

ROZDZIAŁ III. VAT w obrocie handlowym firmy X 59
3.1. Obroty handlowe firmy 59
3.2. Opodatkowanie obrotów firmy 62
3.3. Wnioski 70

ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 78
SPIS RYSUNKÓW 79
SPIS ZDJĘĆ 80

WSTĘP

Podatki są głównym źródłem dochodów państwa oraz samorządów. Z podatkami powszechnie stykają się zarówno obywatele, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Pomimo iż podatki nie są lubiane, to są akceptowane. Jest to wynikiem m. in tego, że podatki decydują w istotnym zakresie o zasobności portfeli osób fizycznych oraz o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Niechęć, często obawy, czy wręcz strach przed instytucją podatków, działaniami aparatu skarbowego i konsekwencjami nieprawidłowego wykonania obowiązków podatkowych wynikają również z faktu, że regulacje prawne w tym zakresie są zbyt skomplikowane, zawiłe, niejasne i kontrowersyjne.

Zmiany, jakie nastąpiły w polskim prawodawstwie podatkowym w ostatnich kilkunastu latach były wynikiem procesów transformacji polskiej gospodarki, która rozpoczęła się na początku lat 90., podczas gdy światowe systemy podatkowe kształtowały się w wyniku wielowiekowej ewolucji. Obowiązujący do końca lat 80. polski system podatkowy realizował określone zadania, właściwe dla doktryny politycznej minionej epoki.

Pierwszy okres przemian systemowych także cechował się w znacznym stopniu podporządkowaniu obiektywnych zasad podatkowych celom politycznym, co przyczyniło się do tego, że społeczeństwo polskie w zasadzie utraciło świadomość i wiedzę podatkową. Należy przy tym podkreślić, że jednym z elementów towarzyszących transformacji systemowej jest podniesienie poziomu informacji o zasadach i konstrukcjach opodatkowania oraz kierunkach zmian w systemach podatkowych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Od wielu lat w krajach Unii Europejskiej podatek VAT odgrywa dominująca rolę w kształtowaniu dochodów podatkowych. Podatek VAT (zwłaszcza stawki podatkowe), różni się jednak w poszczególnych krajach. W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce na podstawie ustawy o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano podatek od towarów i usług w europejskim systemie podatkowym. Na wstępie przedstawiono ogólny system opodatkowania, gdzie zdefiniowano, pojęcie oraz omówiono funkcje i rodzaje podatków. Następnie zdefiniowano pojęcie podatku VAT. Omówiono istotę podatku VAT, jego podmiot i przedmiot, podstawę opodatkowania oraz stawki podatkowe. Przedstawiono także podstawy harmonizacji i główne zasady opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Ponieważ firma X prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej i prowadzi wewnątrzwspólnotową wymianę towarów, część empiryczną niniejszej pracy oparto na analizie tej właśnie firmy.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji badanej firmy X. Charakterystykę przedsiębiorstwa rozpoczęto od omówienia powstania i rozwoju firmy oraz jej specyfiki działalności. Pod koniec rozdziału przedstawiono pozycję firmy w otoczeniu.

W rozdziale trzecim dokonano analizy podatku od towarów i usług w obrocie handlowym firmy X. W rozdziale tym zbadano obroty handlowe firmy oraz opodatkowanie tych obrotów. Pod koniec rozdziału sformułowano odpowiednie wnioski z przeprowadzonej analizy.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

image_pdf