Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Praca magisterska oceniona na ocenę bdb, obroniona w 2001 roku na ATR w Bydgoszczy.

WPROWADZENIE 4

ROZDZIAŁ I
ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ 8
1.1 Istota analizy finansowej 8
1.2 Rodzaje źródeł stosowanych w analizie finansowej 13
1.3 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej 20
1.4 Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firm 25
1.5 Sprawozdawczość z przepływów środków pieniężnych a ich znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 27

ROZDZIAŁ II
ISTOTA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 32
2.1 Przedmiot i znaczenie płynności finansowej 32
2.2 Płynność aktywów i pasywów 38
2.3 Płynność finansowa w podmiotach gospodarczych – uwarunkowania sytuacyjne 40

ROZDZIAŁ III
WSKAŹNIKI STATYCZNE W OCENIE PŁYNNOŚCI 46
3.1 Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 46
3.2 Wskaźniki płynności w badaniu długookresowej płynności finansowej przedsiębiorstwa 49
3.3 Metody analizy płynności krótkookresowej 55

ROZDZIAŁ IV
DYNAMICZNE METODY WSKAŹNIKOWE W OCENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 62
4.1 Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej firmy za pomocą wskaźników dynamicznych 62
4.2 Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 69

ROZDZIAŁ V
DIAGNOZA BADANEJ FIRMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PŁYNNOŚCI 72
5.1 Charakterystyka badanej firmy 72
5.2 Analiza wstępna badanej firmy 82
5.3 Analiza wskaźnikowa rozpatrywanej firmy 93
5.3.1 Analiza płynności 94
5.3.2 Analiza rentowności 101
5.3.3 Analiza produktywności 105
5.3.4 Analiza wypłacalności 112
5.4 Analiza przepływów finansowych firmy 117

PODSUMOWANIE 124
BIBLIOGRAFIA 129
SPIS WYKRESÓW 131
ZAŁĄCZNIKI 132-151

image_pdf