Plan zarządzania gospodarstwem agroturystycznym

60 stron, 23 pozycje w bibliografii

Rozdział 1. Wstęp    3
1.1. Cel opracowania planu    3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami    4

Rozdział 2.  Podstawowe informacje o nieruchomości    5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela    5
2.2. Lokalizacja nieruchomości    6
2.3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    7
2.4. Opis budynków nieruchomości    8
2.5. Dane techniczno-użytkowe budynku nieruchomości    10
2.6. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    15
2.7. Dokumentacja techniczna    16
2.8. Plan modernizacji i remontów    17
2.9. Podsumowanie i wnioski    19

Rozdział 3. Analiza rynku    20
3.1. Analiza rynku lokalnego    20
3.2. Analiza rynku warszawskiego    24
3.3. Klienci – ich potrzeby i preferencje    29
3.4. Analiza gospodarstw konkurencyjnych    29
3.5. Podsumowanie i wnioski    31

Rozdział 4.  Bieżąca analiza finansowa    32
4.1. Analiza finansowa za lata 2000-2002    32
4.2. Finansowanie remontów i modernizacji    34
4.3. Określenie wartości gospodarstwa    35
4.4. Podsumowanie    46

Rozdział 5.  Analiza strategiczna    47
5.1. Analiza czynników strategicznych    47
5.2. Określenie wariantów postępowania    48
5.3. Ocena przyjętych wariantów    48
5.4. Analiza porównawcza wariantów    55
5.5. Rekomendacje    55

Rozdział 6.  Plan realizacji wariantu II    56
6.1. Plan marketingowy    56
6.2. Harmonogram prac modernizacyjnych    56
6.3. Zagrożenia i działania naprawcze    56

Rozdział 7.  Podsumowanie i wnioski    57

Bibliografia    58
Spis tabel i wykresów    60

image_pdf