Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Praca magisterka obroniona w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie; 105 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej
1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy
2. Przyczyny bezrobocia
3. Klasyfikacja bezrobocia
4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia

ROZDZIAŁ II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałających bezrobociu
1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia
2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy
2.1. Dochody Funduszu Pracy
2.2.Wydatki Funduszu Pracy
2.2.1. Aktywne formy Funduszu Pracy
2.2.2. Pasywne formy Funduszu
3. Gromadzenie i wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.1. Źródła pozyskiwania środków dla Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.2. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Organizacja i finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ III. Analiza wielkości i struktury wydatków państwowych funduszy celowych przeciwdziałających bezrobociu w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2000
1. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego i jego rynku pracy
2. Stan i struktura bezrobocia na badanym obszarze
2.1. Poziom i stopa bezrobocia
2.2. Struktura bezrobocia
3. Analiza wydatków budżetowych na walkę z bezrobociem
3.1. Wielkość i struktura wydatków z Funduszu Pracy
3.2. Poziom i struktura wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ IV. Ocena państwowych funduszy jako aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2000
1. Ocena Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu redukującego bezrobocie i łagodzącego jego skutki
2. Ocena Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych w walce z bezrobociem
3. Perspektywy i prognozy na przyszłość

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

image_pdf