Oznaczanie miedzi jako mikroelementu w roślinach metodą absorpcji atomowej ASA

Praca dyplomowa przedłożona w Technikum Chemicznym w Kielcach. Ma 38 stron.

1. Wstęp
2. Występowanie i rola miedzi
3. Pobieranie miedzi przez rośliny
4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roślinach
5. Graniczne zawartości miedzi w roślinach
6. Teoria absorpcji atomowej
7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej
8. Omówienie poszczególnych części aparatu
9. Część praktyczna:
9.1. Aparatura i sprzęt
9.2. Roztwory do wykreślenia krzywej wzorcowej
9.3. Wykonanie pomiaru
9.4. Mineralizacja materiału roślinnego
10. Wnioski
11. Literatura

Wstęp

Praca, którą mam zaszczyt przedstawić, skupia się na oznaczaniu miedzi jako mikroelementu w roślinach za pomocą metody absorpcji atomowej (ASA). Miedź jest jednym z kluczowych mikroelementów, które odgrywają istotną rolę w rozwoju i wzroście roślin. Pomimo jej znaczenia, jej obecność w nadmiarze lub niedostatek może prowadzić do poważnych zaburzeń w zdrowiu roślin. Z tego względu, monitorowanie zawartości miedzi w roślinach jest kwestią o istotnym znaczeniu zarówno dla rolnictwa, jak i ogrodnictwa.

Zawartość miedzi w roślinach może być oznaczana za pomocą różnych technik analitycznych, jednak jednym z najbardziej skutecznych i niezawodnych jest metoda absorpcji atomowej. Technika ta, opierając się na pomiarze absorbancji światła przez atomy miedzi, pozwala na precyzyjne i wiarygodne określenie zawartości tego mikroelementu w badanych próbkach.

W niniejszej pracy dyplomowej przedstawię zarówno teoretyczne podstawy występowania i roli miedzi w roślinach, jak i praktyczne aspekty jej oznaczania za pomocą metody ASA. Zostanie tu omówiona teoria absorpcji atomowej, zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej, a także proces wykonywania pomiarów i interpretacji wyników. Przybliżę też czytelnikowi zagadnienia związane z granicznymi zawartościami miedzi w roślinach oraz objawami jej niedoboru i nadmiaru.

Mam nadzieję, że przedstawione informacje okażą się przydatne dla osób zainteresowanych tą tematyką, a szczególnie dla tych, którzy na co dzień pracują w laboratoriach chemicznych, rolników, ogrodników, a także studentów i uczniów szkół technicznych, takich jak Technikum Chemiczne w Kielcach, w którym mam zaszczyt przedłożyć tę pracę.

image_pdf