Organizowanie systemu informacyjnego rachunkowości

100 stron, 33 pozycje w bibliografii

WSTĘP    4

Rozdział I.
Pojęcie i struktura systemu informacyjnego rachunkowości oraz podstawowe typologie tego systemu    6
1.1. Pojęcie systemu informacyjnego    6
1.2. Rachunkowość jako system informacyjny    15
1.2.1. Pojęcie rachunkowości    15
1.2.2. Funkcje rachunkowości    19
1.2.3 Cechy prawidłowego systemu rachunkowości    23
1.3. Rachunkowość w procesie decyzyjnym firmy    29
1.4. Rachunek ekonomiczny w procesie zarządzania    36

Rozdział II.
Wymogi wewnętrzne stawiane przy tworzeniu systemu informacyjnego rachunkowości na podstawie potrzeb informacyjnych menedżerów na przykładzie spółki „SITA”    40
2.1. Struktura organizacyjna firmy.    68
2.2. Rola kadry kierowniczej w tworzeniu systemu rachunkowości.    73
2.3. Struktura działu księgowości w firmie    81

Rozdział III.
Wymogi zewnętrzne stawiane przy tworzeniu systemu informacyjnego rachunkowości na podstawie Ustawy o rachunkowości.    40
3.1. Zasady, reguły i standardy rachunkowości    40
3.2. Dokumenty księgowe i pozaksięgowe    43
3.2.1. Pojęcie dowodu księgowego i stawiane mu wymogi    43
3.2.2. Klasyfikacja dowodów księgowych    45
3.2.3. Przechowywanie dowodów księgowych    47
3.3. Księgi rachunkowe    50
3.3.1. Konstrukcja ksiąg rachunkowych    50
3.3.2. Formy ksiąg rachunkowych    51
3.3.3. Dziennik    52
3.3.4. Księga główna i księgi pomocnicze    53
3.3.5. Zapisy w księgach rachunkowych i stawiane im wymogi    54
3.3.6. Zestawienie obrotów i sald    55
3.4. Zakładowy Plan Kont    55
3.4.1. Istota planu kont    56
3.4.2. Zasady konstrukcji ZPK    57
3.5. Sprawozdawczość finansowa    60
3.5.1. Sprawozdawczość finansowa i jej użytkownicy    61
3.5.2. Struktura sprawozdania finansowego    63
3.5.3. Podstawowe założenia i cechy jakościowe sprawozdań finansowych    65

ZAKOŃCZENIE    86
BIBLIOGRAFIA    88
SPIS TABEL    91
SPIS RYSUNKÓW    92
SPIS SCHEMATÓW    93
ZAŁĄCZNIK 1    94
ZAŁĄCZNIK 2    96
ZAŁĄCZNIK 3    98
ZAŁĄCZNIK 4    100

image_pdf