Organizacja i zarządzanie na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej Osada w Golen

licencjacka: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ZARYSIE

1.1 Struktura nauk o organizacji i zarządzaniu…………………………………………………….5
1.2 Ogólny model organizacji………………………………………………………………………12
1.3 Istota i proces zarządzania………………………………………..….………..…. 28

2. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSADA” W GOLENIOWIE

2.1 Postanowienia wstępne ……………………………………………………………………………..34
2.2 Prawa do lokali oraz gospodarka spółdzielni………………………………………42
2.3 Organy Spółdzielni……………………………………………………………………………………..46

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI „OSADA”
W GOLENIOWIE ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA

3.1 Struktura organizacyjna oraz działalność inwestycyjna……………………………………51
3.2 Systemy finansowania inwestycji…………………………………………………56
3.3 Gospodarka finansowa Spółdzielni………………………………………………..58

WNIOSKI……………………………………………………………………………………………………….67
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………..68
SPIS TABEL………………………………………………………………………………………………….69
SPIS RYSUNKÓW………………………………………………………………………………………….70

image_pdf