Opodatkowanie osób fizycznych w polskim systemie podatkowym

praca ma równo 60 stron oraz 54 pozycje w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE POJĘCIA I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM 4
1.1. Pojęcie i cechy podatku 4
1.2. Funkcje podatków 8
1.3. Elementy struktury podatku 12
1.4. System podatkowy w Polsce 17

ROZDZIAŁ II. UPROSZCZONE FORMY OPODATKOWANIA 23
2.1. Charakterystyka ogólna uproszczonych form opodatkowania 23
2.2. Ryczałt ewidencjonowany 27
2.3. Karta podatkowa 40
2.4. Opodatkowanie osób duchownych 45

ROZDZIAŁ III. PORÓWNANIE RÓŻNYCH FORM OPODATKOWANIA 50

ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 59
SPIS RYSUNKÓW 60

WSTĘP

Podatki, począwszy od zmian ustrojowych na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, aktualnie na nowo zaczęły odgrywać znaczącą rolę w Polsce. Obecnie są jednym z podstawowych instrumentów wpływania przez państwo na gospodarkę.

Szczególne znaczenie podatki mają jako podstawowe źródło dochodów budżetu państwa oraz przez objęcie swoim zasięgiem oddziaływania niemal wszystkich osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, z uwagi na powszechność opodatkowania. Poza tym podatki są brane pod uwagę przez podatnika przy planowaniu własnych dochodów, inwestycji, konsumpcji. Obecnie przy rozpatrywaniu każdej dziedziny działalności możemy spotkać się z uwzględnianiem podatków.

Dzisiaj wiedza o podatkach i prawie podatkowym ma istotne znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, podatki stanowią w ręku państwa istotny instrument oddziaływania na podporządkowane mu podmioty – osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Po drugie, posiadanie odpowiedniej wiedzy podatkowej pozwala na przystosowanie się do rozwiązań prawnych i minimalizowanie skutków opodatkowania.

Współczesne systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej ukształtowały się w wyniku wieloletniej ewolucji. Proces ten trwa nadal. Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej są przeprowadzane istotne zmiany w systemach podatkowych. Również wszystkie transformujące się gospodarki podjęły trud przeprowadzenia gruntownej reformy podatkowej. Zmiany systemów podatkowych w tych krajach są podyktowane głównie potrzebą dostosowania się do wymogów gospodarki rynkowej oraz harmonizacji podatków krajowych ze stosowanymi w krajach Unii Europejskiej.

Wielorakie funkcje podatków sprawiają, że wprowadzane zmiany wywołują poważne, często sprzeczne ze sobą skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne. W Polsce w dyskusjach nad kierunkami zmian systemu podatkowego oraz skutkami tych zmian dużą rolę odgrywa podejście polityczne. Często emocje górują nad racjami społecznymi i ekonomicznymi. Społeczeństwo polskie nie ma ponadto wystarczającej wiedzy o zasadach opodatkowania, konstrukcjach podatkowych i kierunkach ewolucji reform podatkowych w krajach Unii Europejskiej. Brakuje też informacji i oceny reform podatkowych przeprowadzanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie opodatkowania osób fizycznych w polskim systemie podatkowym.

Treści pracy ujęte zostały w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym przybliżono ogólne pojęcia i zagadnienia związane z podatkiem. Na wstępie przedstawiono pojęcie i cechy oraz funkcje podatku. Następnie omówiono elementy struktury podatku oraz ukazano system podatkowy w Polsce.

W rozdziale drugim zaprezentowano uproszczone formy opodatkowania. Omówienie rozdziału rozpoczęto od ogólnej charakterystyki uproszczonych form opodatkowania. Następnie przybliżono pojęcie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej. Pod koniec rozdziału przedstawiono opodatkowanie osób duchownych.

W rozdziale trzecim zaprezentowano porównanie różnych form opodatkowania.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

image_pdf