Opodatkowanie gier i zakładów wzajemnych

73 strony, 48 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1 Ogólna charakterystyka podatku 5
1.1. Ewolucja koncepcji podatkowej 5
1.2. Definicja podatku 7
1.3. Konstrukcja prawna podatku 12
1.3.1. Podmiot podatku 12
1.3.2. Przedmiot podatku 13
1.3.3. Podstawa podatku 15
1.3.4. Stawki i skale podatkowe 17
1.3.5. Zobowiązania terminowe i warunki płatności 18
1.4. Klasyfikacja podatków 20

ROZDZIAŁ 2 Istota podatku od gier i zakładów wzajemnych 27
2.1. Pojęcie gier i zakładów wzajemnych 27
2.2. Warunki urządzania gier i zakładów wzajemnych 28
2.3. Konstrukcja prawna podatku od gier i zakładów wzajemnych 32
2.3.1. Podmiot podatku 32
2.3.2. Przedmiot podatku 34
2.3.3. Podstawa opodatkowania 34
2.3.4. Stawki i skale podatkowe 35
2.3.5. Zobowiązania terminowe i warunki płatności 36
2.4. Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier i zakładów wzajemnych 38

ROZDZIAŁ 3 Przestępstwa i wykroczenia podatkowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych 41
3.1. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego 41
3.2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych 47
3.2.1. Organizowanie nielegalnych gier i zakładów 47
3.2.2. Organizowanie gier bez urzędowych zabezpieczeń 49
3.2.3. Organizowanie nielegalnych gier fantowych i loterii 49
3.2.4. Uczestnictwo w nielegalnych grach i zakładach 50
3.2.5. Nielegalna sprzedaż losów 51
3.2.6. Niedopełnienie nadzoru 51
3.3. Konsekwencje przestępstw podatkowych 52

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 59
WYKAZ RYSUNKÓW 63
ZAŁĄCZNIKI 65
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 73

WSTĘP

Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów państwa oraz samorządów. Są instytucją, z którą powszechnie stykają się zarówno obywatele, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Podatki są akceptowane, jednak nie są lubiane. Wynika to z wielu powodów, z których najważniejszy jest fakt, iż to podatki decydują w istotnym zakresie o zasobności portfeli osób fizycznych oraz o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Niechęć, często obawy, czy wręcz strach przed instytucją podatków, działaniami aparatu skarbowego i konsekwencjami nieprawidłowego wykonania obowiązków podatkowych wynikają również z faktu, że regulacje prawne w tym zakresie są zbyt skomplikowane, zawiłe, niejasne i kontrowersyjne. W przepisach używa się języka niezrozumiałego dla przeciętnego odbiorcy, zapominając, że realizacja podstawowej cechy podatków – powszechności opodatkowania – przejawia się w tym, że dotyczą one wszystkich obywateli każdego podmiotu gospodarczego. Powinny być zatem jednoznaczne, jasne i akceptowalne.

Polskie prawo podatkowe ponadto jest niestabilne, a wprowadzane zmiany zbyt często mają charakter koniunkturalny. Nie należy jednak zapominać, że zmiany, jakie nastąpiły w polskim prawodawstwie podatkowym w ostatnich kilkunastu latach wynikały z procesów transformacji polskiej gospodarki, która rozpoczęła się na początku lat 90., podczas gdy światowe systemy podatkowe kształtowały się w wyniku wielowiekowej ewolucji. Obowiązujący do końca lat 80. polski system podatkowy realizował określone zadania, właściwe dla doktryny politycznej minionej epoki. Pierwszy okres przemian systemowych również cechował się w znacznym stopniu podporządkowaniu obiektywnych zasad podatkowych celom politycznym, co spowodowało, że społeczeństwo polskie w zasadzie utraciło świadomość i wiedzę podatkową, a przecież jednym z elementów towarzyszących transformacji systemowej jest podniesienie poziomu informacji o zasadach i konstrukcjach opodatkowania oraz kierunkach zmian w systemach podatkowych Polski i krajów Unii Europejskiej.

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania istoty opodatkowania gier i zakładów wzajemnych. Taki też był zasadniczy cel pracy.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano ogólną charakterystykę podatku. Przedstawiono ewolucję koncepcji podatkowej oraz zdefiniowano pojęcie podatku. W dalszej części tego rozdziału ukazano konstrukcję prawa podatkowego, z uwzględnieniem podmiotu, przedmiotu oraz podstawy podatku. Omówiono także stawki i skalę podatkowe oraz zobowiązania terminowe i warunki płatności. Ponadto w rozdziale tym ukazano klasyfikację podatków.

W rozdziale drugim omówiono istotę podatku od gier i zakładów wzajemnych. Na wstępie tego rozdziału scharakteryzowano pojęcie gier i zakładów wzajemnych oraz przedstawiono warunki urządzania gier i zakładów wzajemnych. W dalszej części tego rozdziału dokonano analizy podatku od gier. Uwagę skupiono na m. in. zaprezentowaniu ewidencji dla celów ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku. Ponadto w tej części pracy omówiono rejestr podatku od gier a także stawki podatku oraz wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier i zakładów wzajemnych.

W rozdziale trzecim ukazano przestępstwa oraz wykroczenia podatkowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych. Rozważania w tej części pracy rozpoczęto od przedstawienia pojęcia przestępstwa i wykroczenia skarbowego. W dalszej części omówiono przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych. Na koniec omówiono konsekwencje przestępstw podatkowych.

W zakończeniu dokonano podsumowania przeprowadzonej analizy na temat opodatkowania gier i zakładów wzajemnych. Zwrócono uwagę na złe regulacje podatkowe skutkujące nieprzestrzeganiem prawa przez podmioty organizujące gry i zakłady wzajemne. Niestosowanie się do ustaw nadal skutkuje przestępstwami i wykroczeniami podatkowymi. Omówiono także propozycje zmian obecnie obowiązującej ustawy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

image_pdf