Operacje otwartego rynku jako instrument polityki pieniężnej banku centralnego

magisterska, SGH Warszawa

Spis treści: Str.

Wstęp 3
I Istota pieniądza i polityki pieniężnej 5
1.1. Pojęcie pieniądza 5
1.2. Banki i bank centralny 11
1.2.1. Pojęcie banku i status 11
1.2.2. Nadzór bankowy 14
1.2.3. Zadania i funkcje banku centralnego 16
1.3. Cele i strategie polityki pieniężnej banku centralnego 19
II Podstawowe instrumenty polityki pieniężnej – ogólna charakterystyka 24
2.1 Definicja instrumentów polityki pieniężnej 24
2.2 Stopa procentowa 25
2.3 Rezerwa obowiązkowa 28
2.4 Operacje depozytowo-kredytowe 33
III Operacje otwartego rynku jako instrument polityki pieniężnej 39
3.1 Istota i podział operacji otwartego rynku 39
3.1.1. Ogólna charakterystyka 39
3.1.2. Operacje bezwarunkowe a operacje warunkowe 48
3.2 Rola operacji otwartego rynku w absorpcji nadpłynności 53
3.3 Operacje otwartego rynku a wysokość stóp procentowych 59
3.3.1. Mechanizm oddziaływania operacji otwartego rynku na stopy procentowe.59
3.3.2. Operacje otwartego rynku a krzywa dochodowości 60
3.4. Wpływ operacji otwartego rynku na kurs walutowy 62
3.4.1. Interwencje banku centralnego na rynku walutowym 62
3.4.2 Operacje SWAP 63
IV Operacje otwartego rynku a realizacja założeń polityki pieniężnej w latach 2000-2005 67
4.1. Założenia polityki pieniężnej w latach 2000-2005 67
4.1.1. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003 67
4.1.2. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku 78
4.2. Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 84
4.3. Zmiany w instrumentarium Narodowego Banku Polskiego na tle standardów eurosystemu 95
Zakończenie 103Bibliografia 105
Spis tabel i wykresów 108

image_pdf