Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Do ubezpieczeń społecznych odnoszą się obecnie przepisy o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym, materialnym i formalnym, międzynarodowym i wewnętrznym.

Spis treści:
Oświadczenie autora pracy i promotora  1
Wstęp  4
Wykaz skrótów  6

ROZDZIAŁ I PODSTAWY TEORETYCZNE UBEZPIECZEŃ
1.1  Istota i znaczenie ubezpieczeń  9
1.2  Struktura systemu ubezpieczeń  25
1.3  Podmioty ubezpieczeń  35
1.4  Umowa ubezpieczenia  43
1.5  Składka na ubezpieczenie  57
1.6  Kalkulacje składek ubezpieczeń  65
1.7  Działalność ubezpieczeniowa  69
1.8  Regulacje ubezpieczeniowe  73
1.9  Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe  87
1.10 Ryzyko ubezpieczeniowe  101
1.11 System instytucji ochrony ubezpieczeniowej  114
1.12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  123
1.13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  127
1.14 Płatnicy składek  129
1.15 Underwriting  137

ROZDZIAŁ II METODY UBEZPIECZENIA
2.1 Schemat ideowy metody ubezpieczeniowej  142
2.2 Interpretacja społeczna schematu ideowego metody ubezpieczeń  145
2.3 Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia  154

ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIA WYPADKOWE  
3.1 Konstrukcja ubezpieczenia wypadkowego  161

ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE  
4.1 Istota i pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych  165
4.2 Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym  166
4.3 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  172
4.4 Ubezpieczenie AUTO CASCO  173  

ROZDZIAŁ V OMÓWIENIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH  
5.1 AVIVA  175
5.2 ALLIANZ  177
5.3 Generali Direct  192
5.4 UNIQA 199
5.5 WARTA  202
5.6 Polski Zakład Ubezpieczeń  208

Zakończenie  217
Wykaz aktów normatywnych  222
Orzecznictwo  223
Bibliografia  224
Wykaz stron internetowych  229
Wykaz schematów [załącznik]  231
Wykaz tabel [załącznik]  251
Wykaz wykresów [załącznik]  275
Druki [załącznik]  280

Wstęp

Do ubezpieczeń społecznych odnoszą się obecnie przepisy o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym, materialnym i formalnym, międzynarodowym i wewnętrznym. Grupuje się je w osobną gałąź prawa lub wiąże z prawem pracy albo rozpatruje jako fragment prawa ubezpieczeń. Odmienne ujęcia ubezpieczeń przyjmuje się dla celów badawczych, prawotwórczych czy dydaktycznych, dla realizacji zadań organizacyjnych lub finansowych. [1]

Pierwsze formy ubezpieczeń majątkowych pojawiły się już w starożytności. Znane są przypadki zrzeszania się zainteresowanych podmiotów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka w starożytnych Indiach, Grecji i Rzymie. Cechą charakterystyczną tych pierwszych form działalności ubezpieczeniowej była zasada wzajemności i solidarności. (…) W średniowieczu pojawiły się również małe towarzystwa ubezpieczeniowe oparte na wzajemności, które rekompensowały straty poszczególnym swoim członkom w przypadku zaistnienia szkód losowych.

Ubezpieczenia w swoim rozwoju historycznym rozwinęły się początkowo z solidaryzmu społecznego, rozłożenia ryzyka na większą liczbę ludzi, a późniejszym okresie przez przejęcie ryzyka przez wyspecjalizowany podmiot, który następnie może dokonać dalszego transferu ryzyka w ramach reasekuracji. Ubezpieczenia należą do najszybciej rozwijających i przeobrażających się sektorów gospodarczych na świecie. Wojciech Muszalski termin ,,ubezpieczenie” definiuje jako określony rodzaj umowy prawa prywatnego regulowanej prawem cywilnym, a działalność ubezpieczeniowa jest określana prawem publicznym przez przepisy prawa administracyjnego w części dotyczącej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem pracy jest omówienie zagadnienia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W związku z tym, że od dłuższego czasu interesuję się tematyką ubezpieczeń oraz wypadków komunikacyjnych postanowiłem połączyć te dwa problemy i napisać na ten temat pracę.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia podstawy teoretyczne ubezpieczeń. Składa się on z: omówienia istoty i znaczenia ubezpieczeń, struktury systemu ubezpieczeń, podmiotów ubezpieczeń, umowy ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie, kalkulacji składek na ubezpieczenie, finansowanie ubezpieczeń.

Rozdział drugi omawia metody ubezpieczeń, czyli: schemat ideowy metody ubezpieczenia, interpretację społeczną schematu ideowego, oraz identyfikację społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia.

Rozdział trzeci zajął się problematyką ubezpieczeń wypadkowych. Zostały tutaj poruszane takie problemy jak: konstrukcja ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia odszkodowawcze z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zasady wypłacania świadczeń wypadkowych.

W rozdziale czwartym poruszono problematykę poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz przez ubezpieczycieli. Został omówiony wypadek drogowy, roszczenia poszkodowanych wobec zobowiązanych do naprawienia szkody, ochrona najbliższych w razie śmierci poszkodowanego, dochodzenie roszczeń przed sądem.

Rozdział piąty omawia ubezpieczenia komunikacyjne, czyli istotę i pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym, ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Ubezpieczenie AUTO CASCO, pozostałe ubezpieczenia związane z ruchem pojazdów mechanicznych.

Ostatni rozdział omawia ubezpieczenia komunikacyjne w poszczególnych firmach. W końcowej części pracy dokonano podsumowania całości i przedstawiono wnioski i przemyślenia na temat odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Pracę napisano na podstawie literatury przedmiotu i analizy aktów prawnych. Została wykorzystana prawno-porównawcza metoda badawcza.


[1] Z.Kluszczyńska, W.Koczur, K.Rubel, G.Szpor, T.Szumlicz, System Ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s.11
image_pdf