Odpowiedzialność skarbu państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych

praca magisterska
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU. WYDZIAŁ PRAWA. ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO

WYKAZ SKRÓTÓW 4
WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I PODMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 8
1. Pojęcie Skarbu Państwa oraz funkcjonariusza państwowego na gruncie k.c. i orzecznictwa Sądu Najwyższego
2. Pojęcie państwowych osób prawnych i funkcjonariusza samorządowego

ROZDZIAŁ II PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA GRUNCIE ART. 417 K.C 16
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie czynu niedozwolonego
3. Przesłanki odpowiedzialności z art. 417 k.c.
3.1. Zachowanie się funkcjonariusza noszące znamiona winy
3.1.1. Bezprawność działania lub zaniechanie funkcjonariusza państwowego
3.1.2. Pojęcie winy bezimiennej
3.2. Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonych mu czynności
3.2.1. Pojęcie szkody
3.2.2. Pojęcie „powierzonych czynności”
3.3. Związek przyczynowy między wyrządzoną szkodą a zachowaniem się funkcjonariusza

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 39
1. Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza państwowego na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia
1.1. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności
1.2. Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego
2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa na gruncie art. 419 k.c.

ROZDZIAŁ IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 58
1. Odpowiedzialność solidarna Skarbu Państwa z komornikiem wg art. 769§2 k.p.c. .
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niesłuszne skazanie lub aresztowanie wg art. 552 k.p.k. .
3. Odpowiedzialność za decyzje administracyjne zgodnie z art. 160 i 215 k.p.a.

WNIOSKI KOŃCOWE 63
BIBLIOGRAFIA 66
WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH 70
WYKAZ ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO 72

image_pdf