Oddziaływanie banku centralnego na działalność banków

113 stron, 57 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział 1. Narodowy Bank Polski – bank centralny w Polsce    5
1.1. Pojęcie banku i systemu bankowego    5
1.1.1. Definicja banku    5
1.1.2. Cechy systemu bankowego    9
1.2. Historia bankowości centralnej w Polsce    14
1.3. Struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego    17
1.4. Misja oraz funkcje Banku Centralnego    20

Rozdział 2. Banki komercyjne działające na rynku polskim    28
2.1. Proces wyodrębniania i umacniania się najsilniejszych banków w Polsce 28
2.2. Polityka banków komercyjnych    40
2.2.1. Określenie celów polityki bankowej    40
2.2.2. Polityka cenowa banków komercyjnych    46
2.2.3. Metody ustalania cen kredytów i oprocentowania depozytów    48

Rozdział 3. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego    54
3.1. Charakterystyka polityki pieniężnej    54
3.1.1. Główne założenia polityki pieniężnej    54
3.1.2. Polityka pieniężna w Polsce 59
3.1.3. Instrumenty pieniężne NBP    65
3.2. Cele polityki pieniężnej    72
3.3. Wpływ polityki pieniężnej na działalność banków    75

Rozdział 4. Oddziaływanie banku centralnego na kredytowanie klientów indywidualnych na przykładzie działalności ING Banku Śląskiego S.A. w Poznaniu 79
4.1. Charakterystyka ING Banku Śląskiego S.A.    79
4.2. Wpływ i rola banku centralnego na rozwój kredytowania klientów indywidualnych    81
4.3. Kredytowanie klientów indywidualnych w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu    84
4.4. Analiza wartościowa i ilościowa udzielonych kredytów dla klientów indywidualnych 95
4.5. Wpływ kredytowania na wyniki finansowe w ING Banku Śląskim S.A 101

Zakończenie    108
Bibliografia    110
Spis tabel, rysunków i wykresów    113

WSTĘP

Nowym zjawiskiem w dobie naszych czasów jest przyspieszona ewolucja banków centralnych. Z instytucji podporządkowanych stają się one równorzędnym partnerem rządów, a nawet w coraz większym stopniu zakreślają im granice swobody działania. Proces ten wynika ze złych doświadczeń wielu krajów w walce z inflacją, które doprowadziły do konieczności powierzenia tym instytucjom zadania stabilizacji cen i przyznania im daleko idącej niezależności w jego realizacji.

Banki centralne oddziałują, więc w ostatecznym rezultacie na gospodarkę jako całość, zwłaszcza poprzez politykę pieniężną, i to nie tylko w wymiarze finansowym. Stąd właśnie nasuwa się pytanie, jaka jest rzeczywiście rola banków centralnych i czy aby nie mamy do czynienia ze stopniowym przejmowaniem strategicznych decyzji gospodarczych przez te instytucje, które w przeciwieństwie do rządów nie są poddane demokratycznej kontroli. Mimo to nadal trendem ogólnoświatowym jest wzmacnianie pozycji banków centralnych w systemach gospodarczych. O randze tego zagadnienia świadczy uznanie przez Unię Europejską niezależności instytucji tworzących Europejski System Banków Centralnych za podstawowy warunek powodzenia integracji gospodarczej krajów członkowskich.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istotnego wpływu Narodowego Banku Polskiego na ogół systemu bankowego w Polsce, a w szczególności na funkcję kredytowania w bankach komercyjnych.

W rozdziale pierwszym przedstawiono wstępna charakterystykę Narodowego Banku Polskiego tj. historię bankowości centralnej, pojęcie banku i systemu bankowego, jego cechy, strukturę, misję oraz funkcje.

Rozdział drugi wprowadza w zagadnienia dotyczące banków komercyjnych, określa proces wyodrębniania i umacniania się najsilniejszych banków w Polsce. Ponadto prezentuje ich politykę oraz definiuje jej cele.

W rozdziale kolejnym omówiono politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego, jej główne cele i założenia. Wymieniono również i sklasyfikowano instrumenty pieniężne banku centralnego a także przedstawiono wpływ jego polityki pieniężnej na działalność banków.

Rozdział czwarty analizuje ilościowy i wartościowy wpływ Narodowego Banku Polskiego na kredytowanie klientów indywidualnych na przykładzie jednego z banków komercyjnych tj. ING Banku Śląskiego.

Zakończeniem pracy są ogólne wnioski dotyczące roli oraz funkcji Narodowego Banku Polskiego w gospodarce rynkowej jako determinantów polityki kredytowej banków komercyjnych w Polsce.

W pracy wykorzystano ogólnodostępną literaturę przedmiotu, przepisy prawne, raporty o sytuacji ekonomicznej banków, sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej banków. Wykorzystano tez materiały dostępne w Internecie.

image_pdf