Oddziaływanie banku centralnego na działalność banków

113 stron, 57 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział 1  Narodowy Bank Polski – bank centralny w Polsce    5
1.1. Pojęcie banku i systemu bankowego    5
1.1.1. Definicja banku    5
1.1.2. Cechy systemu bankowego    9
1.2. Historia bankowości centralnej w Polsce    14
1.3. Struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego    17
1.4. Misja oraz funkcje Banku Centralnego    20

Rozdział 2   Banki komercyjne działające na rynku polskim    28
2.1. Proces wyodrębniania i umacniania się najsilniejszych banków w Polsce w latach 1997-2001    28
2.2. Polityka banków komercyjnych    40
2.2.1. Określenie celów polityki bankowej    40
2.2.2. Polityka cenowa banków komercyjnych    46
2.2.3. Metody ustalania cen kredytów i oprocentowania depozytów    48

Rozdział 3.   Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego    54
3.1. Charakterystyka polityki pieniężnej    54
3.1.1. Główne założenia polityki pieniężnej    54
3.1.2. Polityka pieniężna w Polsce w latach 1997-2001    59
3.1.3. Instrumenty pieniężne NBP    65
3.2. Cele polityki pieniężnej    72
3.3. Wpływ polityki pieniężnej na działalność banków    75

Rozdział 4.  Oddziaływanie banku centralnego na kredytowanie klientów indywidualnych na przykładzie działalności ING Banku Śląskiego S.A.  w Poznaniu w latach 1997-2001    79
4.1. Charakterystyka ING Banku Śląskiego S.A.    79
4.2. Wpływ i rola banku centralnego na rozwój kredytowania klientów indywidualnych    81
4.3. Kredytowanie klientów indywidualnych w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu    84
4.4. Analiza wartościowa i ilościowa udzielonych kredytów dla klientów indywidualnych w latach 1998-2002    95
4.5. Wpływ kredytowania na wyniki finansowe w ING Banku Śląskim S.A w latach 1998-2002    101

Zakończenie    108
Bibliografia    110
Spis tabel, rysunków i wykresów    113