Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy

89 stron, 73 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Kształtowanie się koncepcji    5
1.1. Tło historyczne    5
1.2. Organizacje europejskie    10
1.3. Rozwój  ochrony praw człowieka    19

Rozdział II Treść praw podlegających ochronie w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka    30
2.1. Ochrona naruszalności fizycznej i psychicznej jednostki ludzkiej    30
2.1.1 Prawo do życia    30
2.1.2 Wolność od nieludzkiego traktowania    31
2.1.3 Wolność od niewolnictwa i pracy przymusowej    31
2.1.4. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego    32
2.2. Ochrona poszanowania, mienia i udziału w życiu publicznym    34
2.2.1 Poszanowanie życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji    35
2.2.2 Wolność myśli, sumienia i wyznania    36
2.2.3 Poszanowanie swobody wypowiedzi    36
2.2.4 Prawo do zgromadzeń i stowarzyszeń    37
2.2.5 Poszanowanie mienia    38
2.2.6 Inne prawa    38
2.3. Ochrona prawa do rzetelnego postępowania    40
2.3.1 Gwarancje procesowe dotyczące praw i obowiązków o charakterze cywilnym i sytuacji oskarżonego w sprawie karnej    44

Rozdział III Warunki składania skargi    51
3.1. Rodzaje skarg    51
3.1.1 Skargi indywidualne    52
3.1.2 Skargi składane przez Państwa – Strony    56
3.2. Warunki dopuszczalności i warunki odrzucenia skargi    56
3.2.1 Warunki dopuszczalności    56
3.2.1.1 Warunki formalne wymagane od wnoszonej skargi    57
3.2.1.2 Tryb wnoszenia skargi    58
3.2.1.3 Kryteria dopuszczalności skargi    59
3.2.2 Warunki odrzucenia skargi    63
3.3. Pomoc prawna    68
3.4. Procedura przed Trybunałem    71
3.5. Orzeczenia wydane przez Trybunał Strasburski    79
3.5.1 Orzeczenia wobec Polski    80
3.5.2 Orzeczenia wobec innych państw    82

Podsumowanie    84
Bibliografia    86

image_pdf