Ocena usprawnień wynikających z komputeryzacji ZUS

79 stron, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

ROZDZIAŁ I. FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH    4
1.1. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH    4
1.2. ZASADY OBEJMOWANIA UBEZPIECZENIAMI SPOŁECZNYMI    7
1.2.1. Umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.    7
1.2.2. Ubezpieczenia społeczne pracowników.    10
1.3. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH    14
1.3.1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą, członków rsp i skr oraz osób w stosunku służby    14
1.3.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pozostałych grup ubezpieczonych.    22
1.3.3. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe.    23
1.3.4.    Podstawa wymiaru na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe.    25
1.3.5. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.    25

ROZDZIAŁ II. PROCES KOMPUTERYZACJI ZUS    28
2.1. ZASADY I ZAŁOŻENIA KOMPUTERYZACJI    28
2.2. OBSZARY I MIARY WPROWADZONYCH USPRAWNIEŃ    33
2.3. PROGRAMY KOMPUTEROWE, OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA    38
2.4. INTERNET A ZUS    43

ROZDZIAŁ III. OCENA EFEKTÓW KOMPUTERYZACJI    55
3.1 ANALIZA I OCENA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH    55
3.2. POPRZEDNI A OBECNY OBIEG DOKUMENTÓW    61
3.3 WADY I ZALETY    66
3.4 OCENA USPRAWNIEŃ    68

Zakończenie    72
Bibliografia    74
Spis tabel    77

image_pdf