Ocena systemu zgodności – certyfikacja jakości

103 strony, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział 1. Zasady certyfikacji i wprowadzenia wyrobów do obrotu w krajach Unii Europejskiej    6

1.1. Charakterystyka aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących oceny zgodności    6
1.1.1. Rynek    7
1.1.2. Wykazywanie zgodności z podstawowymi wymaganiami oraz modułowa ocena zgodności    13
1.1.3. Normy serii EN    16
1.2. Zasady wolnego przepływu towarów w UE    19
1.2.1. Podstawowe zasady podejścia do procedur oceny zgodności    21
1.2.2. Ogólne zasady bezpieczeństwa wyrobów (według dyrektywy 92/59/EEC)    23
1.2.3. Podstawowe zasady odpowiedzialności za wadliwe wyroby (według dyrektywy 85/374/EEC)    28
1.3. Wprowadzenie wyrobów do obrotu w regulowanym obszarze Unii Europejskiej    31
1.3.1. Znak CE    35
1.3.2. Znak KEYMARK    39

Rozdział 2.  Zasady certyfikacji i wprowadzenia wyrobów do obrotu w Polsce    41

2.1. Istota i podstawy prawne krajowego systemu oceny zgodności    41
2.2. Dobrowolna i obowiązkowa certyfikacja wyrobów – zasady krajowe    46
2.2.1. Badania wyrobów dla potrzeb obowiązkowej certyfikacji    49
2.2.2. Ocena systemu jakości dostawcy    50
2.2.3. Nadzór nad stosowaniem certyfikatu    52
2.2.4. Zawieszenie, cofnięcie, unieważnienie certyfikatu    53
2.2.5. Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE    53
2.3. Rola i zadania Polskiego Centrum Akredytacji    55
2.4. Schemat zależności pomiędzy instytucjami w krajowym systemie oceny zgodności    61

Rozdział 3.  Dostosowanie polskiego systemu certyfikacji jakości do obowiązującego w Unii Europejskiej    62

3.1. Polskie regulacje w zakresie oceny zgodności    62
3.2. Okres przejściowy    70
3.3. Zasady ochrony prawnej konsumentów przed produktami niebezpiecznie wadliwymi    71
3.4. Znaczenie certyfikacji jakości w gospodarce rynkowej w świetle wstąpienia Polski do UE    75

Rozdział 4.  Przykłady zastosowania systemu certyfikacji jakości    78

4.1. Ocena wyrobów medycznych w okresie przejściowym    78
4.2. Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności zabawek    80
4.3. Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego    87
4.4. Ocena zgodności wyrobów budowlanych    94

Zakończenie    98
Bibliografia    100
Spis tabel i rysunków    103

image_pdf