Ocena skłonności do ryzyka w oszczędzaniu w Polsce

Ocena skłonności do ryzyka w oszczędzaniu w Polsce na podstawie analizy wielkości aktywów gromadzonych w Otwartym Funduszu Inwestycyjnym Pioneer

Wstęp

Rozdział I. Historia  funduszy inwestycyjnych
1.1   Początki funduszy inwestycyjnych na świecie
1.2 Podstawy prawne regulujące powstanie i  działalność otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce
1.2.1 Akcje i obligacje- definicje , źródła prawa.
1.2.1 Podmioty związane z działalności funduszy powierniczych.
1.3  Analiza okresu  przed rozpoczęciem działalności OFI w Polsce
1.3.1Analiza okresu po rozpoczęciu działalności OFI w Polsce

Rozdział II. Rodzaje i krótka charakterystyka podstawowych produktów otwartego  Funduszu Inwestycyjnego Pioneer
2.1 Grupa funduszy o ograniczonym stopniu ryzyka
2.1.1  Fundusz  obligacyjny
2.1.2 Fundusz  Pieniężny
2.2 . Fundusz stabilnego wzrostu
2.3 . Fundusz  zrównoważony
2.4 Fundusze akcyjne

Rozdział III. Wielkość aktywów w poszczególnych grupach produktowych funduszu Pioneer
3.1. Aktywa zgromadzone w funduszach o ograniczonym  stopniu ryzyka
3.1.1. Funduszu pieniężnym
3.1.2. Funduszu obligacyjnym
3.1.3. Udział procentowy środków zgromadzonych w tych funduszach
w ogólnych aktywach funduszu.
3.2 Aktywa zgromadzone w funduszu stabilnego wzrostu
3.2.1 Udział procentowy  środków zgromadzonych w funduszu stabilnego wzrostu w ogólnych aktywach funduszu
3.3. Aktywa zgromadzone w funduszu zrównoważonym
3.3.1 Udział procentowy  środków zgromadzonych w funduszu zrównoważonym w ogólnych aktywach funduszu
3.4. Aktywa zgromadzone w funduszu akcyjnym
3.4.1 Udział procentowy  środków zgromadzonych w funduszu akcyjnym  w ogólnych aktywach powierzonych Pioneerowi

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf