Ocena płynności finansowej

pierwszy rozdział pracy magisterskiej: 36 stron, 57 przypisów

Rozdział I.  Ocena płynności finansowej    2
1.1. Co to jest płynność finansowa?    2
1.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej    5
1.2.1. Bilans firmy    6
1.2.2. Rachunek zysków i strat    15
1.3. Sposoby pomiaru płynności finansowej    19
1.3.1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych    19
1.3.2. Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej firmy    25
1.3.3. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej    31

image_pdf