Ocena płynności finansowej

pierwszy rozdział pracy magisterskiej: 36 stron, 57 przypisów

Rozdział I.  Ocena płynności finansowej    2
1.1. Co to jest płynność finansowa?    2
1.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej    5
1.2.1. Bilans firmy    6
1.2.2. Rachunek zysków i strat    15
1.3. Sposoby pomiaru płynności finansowej    19
1.3.1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych    19
1.3.2. Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej firmy    25
1.3.3. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej    31

W tym rozdziale przedstawiona jest tematyka związana z oceną płynności finansowej przedsiębiorstwa. W pierwszym podrozdziale (1.1.) omówione zostało pojęcie płynności finansowej, wraz z wyjaśnieniem, co to oznacza i jakie znaczenie ma dla firmy.

Kolejny podrozdział (1.2.) koncentruje się na sprawozdaniu finansowym jako podstawie oceny płynności finansowej. W szczególności, omówione zostają elementy bilansu firmy (1.2.1.) oraz rachunku zysków i strat (1.2.2.), które mają kluczowe znaczenie w ocenie kondycji finansowej firmy.

Następnie (1.3.) przedstawione są sposoby pomiaru płynności finansowej. W tym celu autor rozdziału prezentują trzy metody: sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (1.3.1.), wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej firmy (1.3.2.) oraz statyczne metody pomiaru płynności finansowej (1.3.3.).

W całości rozdział I. stanowi ważną część pracy, ponieważ zapewnia podstawy do zrozumienia oceny płynności finansowej i prezentuje różne metody oceny. Wszystkie przedstawione elementy stanowią niezbędne narzędzia dla osób zajmujących się analizą finansową przedsiębiorstw.

image_pdf