Obowiązki pielęgniarki onkologicznej wynikające z praw pacjenta

72 strony, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.  Śmierć i umieranie
1. Myśli o śmierci i sposoby radzenia sobie z nimi
2. Psycho-społeczne aspekty procesu umierania
3. Etapy doświadczania śmierci

Rozdział II. Realizacja wybranych praw z karty praw pacjenta przez personel medyczny w opiece zdrowotnej
1. Prawa pacjenta wynikające z Karty Praw Pacjenta
1.1. Prawo do wyrażania zgody na interwencje medyczną
1.2. Prawo do pełnej informacji o stanie zdrowia
1.3. Prawo do intymności, poszanowania godności osobistej i wartości
1.4. Prawo do zaufania i prywatności
1.5. Prawo do opieki medycznej i leczenia odpowiedniej jakości
1.6. Inne prawa pacjenta
2. Instytucje odwoławcze dla pacjenta i jego rodziny – rola i zadania

Rozdział III. Współczesne rozumienie pielęgniarstwa w Polsce
1. Rola i zadania pielęgniarki onkologicznej
2. Realizacja praw Pacjenta a Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej
3. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki
4. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki

Rozdział IV. Charakterystyka ogólna leczenia pacjentów chorych na nowotwory złośliwe
1. Etiopatogeneza nowotworów złośliwych
2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce
3. Istota choroby nowotworowej
4. Podstawy kliniczne leczenia pacjentów chorych na nowotwory złośliwe
4.1. Diagnostyka chorób nowotworowych
4.2. Metody leczenia chorób nowotworowych

Rozdział V. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
1. Etyczne i prawne aspekty komunikowania się pielęgniarki i pacjenta
2. Czynniki determinujące prawidłowa komunikację
3. Reakcje psychiczne pacjenta z choroba nowotworową
4. Przekazywanie niekorzystnych wiadomości
5. Porozumiewanie się z pacjentem umierającym i jego rodziną

Rozdział VI. Edukacja pacjenta wynikająca z Karty Praw Pacjenta
1. Cele i etapy edukacji pacjenta
2. Formy, metody i środki dydaktyczne
3. Miejsce edukacji w pielęgnowaniu pacjenta

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf