Znaczenie, rola i funkcje Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Praca dyplomowa o objętości 52 stron. 28 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 4
1.1. Pojęcie przedmiotowe 4
1.2. Pojęcie podmiotowe 8
1.3. Nadanie NIP 18

ROZDZIAŁ 2. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ NUMEREM IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 23
2.1. Zgłoszenie identyfikacyjne 23
2.2. Zgłoszenie aktualizacyjne 27
2.3. Zgłoszenie przez płatnika 28
2.4. Zgłoszenie za pośrednictwem gminy 29

ROZDZIAŁ 3. ZNACZENIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ W OBROCIE GOSPODARCZYM (REGON, KRS) 31
3.1. Prawidłowe stosowanie NIP 31
3.1. Sukcesja-przechodzenie na następcę prawnego 35
3.3. Posiadanie więcej niż jednego numeru NIP 36
3.3.1. Konsekwencje 36
3.3.2. Unieważnienie numeru NIP 37

ZAKOŃCZENIE 38
BIBLIOGRAFIA 40
ZAŁĄCZNIKI 42

WSTĘP

Zgodnie z Ustawą o swobodzie gospodarczej działalności [1] działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa ta obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2004 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących rejestracji i Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, które w życie weszły dnia 1 stycznia 2007 roku. Natomiast do 20 sierpnia 2004 roku obowiązywało Prawo Działalności Gospodarczej[2], a zgodnie z nim, działalnością gospodarczą była zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa a także poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany oraz ciągły.

Działalność gospodarcza jest podejmowana i prowadzona w sposób legalny, tzn. po uzyskaniu przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS podlegają wszystkie rodzaje spółek, z wyjątkiem spółki cywilnej, przedsiębiorstwa państwowego i spółdzielni, natomiast wpisowi do ewidencji działalność gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (przedsiębiorstwa jednoosobowe i wspólnicy spółki cywilnej).

Warto jednak podkreślić, że zanim przedsiębiorca uzyska wpis do Rejestru, musi najpierw otrzymać Numer Identyfikacji Podatkowej. Ponieważ problematyce NIP poświęca się mało uwagi, celem niniejszej pracy było przybliżenie znaczenia, roli i funkcji Numeru identyfikacji Podatkowej.

Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki ogólnej. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono zagadnienia ogólne związane z działalnością gospodarczą i przedsiębiorcą. Następnie skupiono uwagę na scharakteryzowaniu podstawowych rodzajów przedsiębiorstw. Pod koniec rozdziału omówiono istotę nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej przy zakładaniu działalności gospodarczej.

W rozdziale drugim ukazano zasady posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej. W rozdziale tym omówiono zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne, zgłoszenie przez płatnika oraz zgłoszenie za pośrednictwem gminy.

W rozdziale trzecim ukazano znaczenie Numeru Identyfikacji Podatkowej w obrocie gospodarczym. W rozdziale tym omówiono prawidłowe stosowanie Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz sukcesję – przechodzenie na następcę prawnego. W rozdziale tym przedstawiono także postępowanie w sytuacji posiadania więcej niż jednego Numeru Identyfikacji Podatkowej, z uwzględnieniem konsekwencji oraz unieważnienia Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto do pracy dołączono załączniki, m.in. w postaci druków NIP.

[1] Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r., Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

image_pdf