Niedostosowanie społeczne osób upośledzonych

71 stron, 34 pozycje w bibliografii

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym opisano niedostosowanie społeczne w świetle literatury. Przedstawiono definicje niedostosowania społecznego według różnych pedagogów. W drugiej części pierwszego rozdziału scharakteryzowano przyczyny niedostosowania społecznego, wśród których wymieniono: środowisko rodzinne, środowisko szkolne oraz grupy rówieśnicze.

W rozdziale drugim omówiono upośledzenie umysłowe. Przytoczono definicje oraz wskazano przyczyny upośledzenia umysłowego. Zaprezentowano rys historyczny badań nad upośledzeniem umysłowym. Wyjaśniono objawy upośledzenia umysłowego w różnorodnym stopniu: lekkim, znacznym, głębokim oraz rzekomego upośledzenia umysłowego.

Ostatni rozdział pracy został poświęcony zaburzeniom zachowania, które są przejawem niedostosowania społecznego. Opisano stan dotychczasowych badań nad niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. Rozdział stanowi prezentację typologii i stadiów niedostosowania społecznego. Scharakteryzowano także agresję, lęk i gniew jako objaw niedostosowania społecznego oraz wskazano wczesne objawy wykolejenia, a także zwrócono uwagę na zachowania przestępcze będące wynikiem niedostosowania społecznego.

image_pdf