Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole

Analizując problem przemocy wśród uczniów, należałoby się zastanowić nad przyczynami takiego postępowania młodych ludzi…

Wstęp
Rozdział I.
Przemoc wobec dzieci – definicje pojęcia agresji i przemocy
1. Agresja i przemoc – ujęcie terminologiczne
2. Agresja w szkole: jej rodzaje i objawy stosowania
3. Sposoby zapobiegania przemocy
4. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci krzywdzonych w szkole
Rozdział II.
Metodologia badań własnych
1. Problematyka, cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań naukowych
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Rozdział III.
Omówienie wyników badań
1. Charakterystyka badanej populacji
2. Analiza wyników ankiety
3. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

image_pdf