Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież w opiniach uczniów

69 stron, kwestionariusz ankiety, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Zjawisko narkomanii w literaturze. 4
1. Problem narkomanii; charakterystyka zjawiska. 4
2. Rodzaje środków odurzających. 8
3. Skala rozpowszechnienia narkomanii. 22
4. Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież. 25

Rozdział 2. Metodologia badań własnych. 30
1. Problemy i hipotezy badawcze. 30
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 33
3. Sposób doboru próby do badań. 41
4. Przebieg badań. 42

Rozdział 3. Prezentacja i analiza wyników badań. 45
1. Charakterystyka badanej populacji. 45
2. Opinia młodzieży na temat przyczyn sięgania po narkotyki. 46
2.1. Źródła wiedzy o narkotykach. 46
2.2. Atrakcyjność narkotyków wśród młodych ludzi w opiniach badanych uczniów. 48
2.3. Powody sięgania po narkotyki. 51
2.4. Dostępność narkotyków w szkole. 53
3. Podsumowanie i wnioski. 55

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 63
Spis tabel 64
Spis wykresów 65
Aneks 66

image_pdf