Możliwości rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w UE

119 stron, 66 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I.  PROCESY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W EUROPIE    6
1.1. Podstawowe kierunki integracji gospodarczej w Europie    6
1.2. Budowa jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.    12
1.2.1. Swobodny przepływ towarów.    16
1.2.2. Swobodny przepływ usług.    16
1.2.3. Swoboda przepływu osób.    17
1.2.4. Swoboda przepływu kapitału i płatności.    18
1.3. Przesłanki przyświecające powstaniu Unii Europejskiej.    19

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE    27
2.1. Klasyfikacja małych i średnich firm    27
2.2. Prawne formy przedsiębiorstw    33
2.3. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej    40
2.4. Umiejętność zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach    43

ROZDZIAŁ III. WYMOGI I OGRANICZENIA STAWIANE MAŁYCH I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ    51
3.1. Procesy dostosowawcze gospodarki polskiej do warunków Unii Europejskiej    51
3.2. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw polskich do wymogów UE    60
3.3. Koszty i korzyści z integracji europejskiej dla małych i średnich firm    70
3.4. Problemy formułowania i wdrażania strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach na tle wymogów unijnych    75

ROZDZIAŁ IV. ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM W OBLICZU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ    80
4.1. Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej    80
4.2. Pomoc państwa dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości    85
4.3. Programy i fundusze wspierania małych i średnich przedsiębiorstw    93
4.4. Aktywność strategiczna małych i średnich firm w perspektywie członkostwa w UE    100
4.5. Perspektywy rozwoju małych i średnich firm w ramach Wspólnoty    106

PODSUMOWANIE    109
SPIS TABEL    112
BIBLIOGRAFIA    113

image_pdf