Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych

praca magisterska
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. T. KOTARBIŃSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Wstęp 3
I. Teoretyczne podstawy poznawania siebie przez człowieka 5
1. Czym jest poznanie? Dyskusja pojęć 5
2. Kształtowanie się samowiedzy w życiu człowieka 14
2.1. Pojęcie i rodzaje samowiedzy 14
2.2. Etapy kształtowania się samowiedzy oraz czynniki wpływające na jej rozwój .17
2.3. Zakresy samowiedzy dzieci 8-letnich 21
3. Kształtowanie się samooceny w życiu człowieka 22
3.1. Pojęcie i rodzaje samooceny 22
3.2. Czynniki wpływające na kształtowanie się samooceny .27
3.3. Zakresy samooceny dzieci 8 letnich. 31
4. Kształtowanie się samokontroli w życiu człowieka 33
4.1. Pojęcie i rodzaje samokontroli 33
4.2. Czynniki warunkujące rozwój samoregulacji 36
4.3. Zakresy samokontroli dzieci 8 letnich 39
II. Działanie zespołowe jako czynnik kształtowania się systemu Ja 41
1. Pojęcie działań zespołowych 41
2. Model uczenia się we współpracy 48
2.1. Czym jest współpraca – wyjaśnienie pojęcia .48
2.2. Uczenie się we współpracy – rys historyczny .49
2.3. Efekty uczenia się we współpracy oraz fazy uczenia się we współpracy .53
3. Specyfika pracy nauczyciela w zakresie organizowania wspierania pracy i podsumowywania pomysłów zespołu w trakcie działań zespołowych wśród dzieci 8 letnich 56
III. Metodologiczne podstawy badań własnych 61
1. Cele badań. 61
2. Problemy i hipotezy badawcze 62
3. Zmienne i wskaźniki 67
4. Metody opracowania materiału empirycznego 72
5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 79
6. Teren badań 85
6.1. Opis miejsca badań 85
6.2. Charakterystyka nauczyciela 86
6.3. Charakterystyka środowiska rodzinnego 87
7. Przebieg badań 89
8. Charakterystyka badanej grupy 90
8.1. Środowisko rodzinne 91
8.2. 93
IV. wyniki badań zależności między poznawaniem siebie a działaniami zespołowymi 94
1. Diagnoza stanu posiadanej wiedzy w zakresie samowiedzy, samooceny i samokontroli w badanej grupie dzieci przed eksperymentem 94
1.1. Diagnoza w zakresie samowiedzy 94
1.2. Diagnoza w zakresie samooceny 110
2. Opis strategii działań zespołowych wspierających poznawanie siebie przez dzieci – czynnik eksperymentalny 119
3. Efekty wspierania dzieci w poznawaniu siebie a działania zespołowe 127

image_pdf