Motywy wyboru zawodu pilota

76 stron, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka zawodu pilota
1.1. Służby ruchu lotniczego    2
1.2. Wymagania i warunki  w zakresie wykonywania zawodu pilota
1.2.1. Regulacje prawne zawodu pilota wojskowego
1.2.2. Wymagania zdrowotne obowiązujące w zakresie wykonywania zawodu pilota
1.3. Zadania i czynności zawodowe
1.3.1. Służby ruchu lotniczego i personel latający
1.4. Nowoczesne systemy szkoleń i edukacji personelu lotniczego
1.5. Systemy motywacyjne

Rozdział II.
Motywy wyboru zawodu pilota
2.1. Aspiracje jako czynniki kształtujące strukturę zawodu
2.1.1.Zawód i jego struktura
2.1.2. Aspiracje – czynniki i uwarunkowania
2.2. Proces wyboru zawodu
2.3. Model zawodu pilota

Rozdział III.
Założenia i metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i założenia badawcze
3.3. Hipotezy, zmienne i wskaźniki
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział IV.
Motywy wyboru zawodu pilota – analiza badań własnych
4.1. Charakterystyka grupy badawczej
4.2. Analiza wyników ankiety
4.3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf