Motywowanie nauczycieli w Polsce

105 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

1. Teoretyczne problemy motywowania pracowników    4
1.1. Definicje motywacji    4
1.2. Teorie motywacji w literaturze przedmiotu    9
1.3. Modele motywacyjnego oddziaływania na pracowników    17
1.3.1. Model tradycyjny    17
1.3.2. Model stosunków współdziałania    18
1.3.3. Model zasobów ludzkich    20
1.4. Specyfika motywowania nauczycieli    22

2. Środki motywowania nauczycieli w Polsce    27
2.1. System wynagradzania nauczycieli    27
2.2. Awans nauczyciela    35
2.3. Motywacja pozamaterialna    36
2.4. Motywujący charakter pracy (sukcesy wychowawcze, rozwiązane problemy itp.)    42
2.5. Inne środki i czynniki motywowania nauczycieli    45

3. Metodologia badań własnych    48
3.1. Przedmiot i cel badań    48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze    50
3.3. Zmienne i wskaźniki    56
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    57
3.5. Teren i organizacja badań    62

4. Motywowanie pracowników oświaty w świetle przeprowadzonych badań własnych    65
4.1. Charakterystyka badanej populacji    65
4.2. Analiza porównawcza wyników przeprowadzonych badań    66
4.2.1. Elementy oceny pracowników naukowych    66
4.2.2. Wpływ oceny pracowników placówki oświatowej na ich pracę    69
4.2.3. Wykonywanie zawodu nauczyciela a zaspokojenie podstawowych potrzeb    71
4.2.4. Sposoby motywowania pracowników    73
4.2.5. Ocena stylu zarządzania placówką    80
4.2.6. Ocena kontaktów interpersonalnych    84
4.2.7. Osobowość a zawód nauczyciela    88

Zakończenie    93
Bibliografia    95
Spis tabel    97
Spis wykresów    98
Spis rysunków    99
Aneks    100

image_pdf