Modelowanie systemów informacji

Praca inżynierska. Ma 83 strony.

1. WPROWADZENIE

2. CEL I ZAKRES PRACY. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU

3. ROLA I ZNACZENIE INFORMACJI EKSPLOATACYJNEJ NA ETAPACH PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTU TECHNICZNEGO
3.1. Sprzężenia informacyjne pomiędzy procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji
3.2. Znaczenie informacji eksploatacyjnej w fazie projektowania obiektu
3.3. Rola informacji eksploatacyjnej na etapie wytwarzania
3.4. Znaczenie informacji eksploatacyjnej dla procesu eksploatacji
3.5. Znaczenie informacji w kosztach eksploatacji obiektów technicznych

4. TEORETYCZNE PODSTAWY MODELOWANIA SYSTEMÓW INFORMACJI EKSPLOATACYJNEJ (SIE)
4.1. Modelowanie w ujęciu systemowym
4.2. Rodzaje transformacji danych w modelowanym SIE
4.3. Procedura modelowania SIE w odniesieniu do przedmiotu badań

5. MATEMATYCZNE MODELOWANIE DECYZYJNE
5.1. Ogólna koncepcja modelowania rzeczywistości eksploatacyjnej
5.2. Identyfikacja poznawczo – ocenowa
5.3. Decyzyjne modelowanie matematyczne systemu eksploatacji

6. MODELOWANIE SIE DLA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W CYKLACH OKRESOWO-CIĄGŁYCH
6.1. Schemat metodyki badań
6.2. Charakterystyka przedmiotu badań
6.3. Zasady suboptymalnej strategii odnowy
6.4. Identyfikacja ocenowa
6.5. Model sterowania eksploatacją urządzeń pracujących w cyklach okresowo-ciągłych
6.6. Model decyzyjny

7. NOWA „GENERACJA SIE” – SYSTEMY EKSPERTOWE
7.1. Elementy składowe systemu ekspertowego
7.2. Sposoby rozwiązywania problemów w systemach ekspertowych
7.3. Pozyskiwanie wiedzy do baz wiedzy
7.4. Reprezentacja wiedzy faktograficznej
7.5. Reprezentacja wiedzy inferencyjnej

8. WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf