Model analizy dla potrzeb budżetowania

108 stron, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział 1. Znaczenie analizy ekonomiczno-finansowej    6
1.1. Przedmiot i zakres analizy ekonomiczno-finansowej    6
1.2. Źródła analizy finansowej w przedsiębiorstwie    10
1.2.1. Bilans    12
1.2.2. Rachunek zysków i strat    17
1.2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych    18
1.3. Analiza wskaźnikowa    21
1.3.1. Istota analizy wskaźnikowej    21
1.3.2. Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa    23
1.3.3. Wskaźniki efektywności    24
1.3.4. Wskaźniki zadłużenia    28

Rozdział 2. Budżetowanie w przedsiębiorstwie    32
2.1. Istota budżetu i budżetowania    32
2.2. Funkcje i rodzaje budżetowania    37
2.3. Budżetowanie jako system    41
2.4. Organizacja procesu budżetowania w małym przedsiębiorstwie    47
2.5. Etapy wdrożenia systemu budżetowania    55
2.6. Rola analizy finansowej w budżetowaniu przedsiębiorstwa    58

Rozdział 3.  Analiza finansowa w budżetowaniu    63
3.1. Podstawowe informacje o firmie    63
3.2. Analiza jako element pomiaru efektywności działań firmy ZAK- SYSTEM    67
3.2.1. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej spółki ZAK-SYSTEM 67
3.2.2. Wstępna analiza rachunku wyników spółki ZAK-SYSTEM  77
3.2.3. Analiza wskaźnikowa spółki ZAK-SYSTEM    81
3.2.4. Wnioski    90

Rozdział 4. Wdrożenie modelu analizy ekonomiczno-finansowej    92

Zakończenie    100
Bibliografia    102
Spis tabel    104
Spis wykresów    105
Załączniki    106

image_pdf