Młodzież wobec wartości

88 stron, 60 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Część I. Rozdział I.  Problematyka wartości prezentowanej przez młodzież  w świetle literatury przedmiotu.    4
1.1. Analiza podstawowych pojęć    4
1.2. Hierarchia wartości    9
1.3. System wartości    14
1.4. Wartościowanie    18
1.5. Klasyfikacja wartości i charakterystyka    23

Rozdział II. Wpływ wartości na świat współczesnej młodzieży    28
2.1. Kształtowanie systemu wartości współczesnej młodzieży    28
2.2. Rola szkoły i rodziny w kształtowaniu świata wśród wartości młodzieży    31
2.3. Wartość jako cel wychowania    35
2.4. Przegląd badań nad wartościami młodzieży według literatury    38

Część II. Rozdział III. Założenia metodologiczne badań własnych    43
3.1. Przedmiot i cel badań    43
3.2. Problem, problematyka hipotezy    44
3.3. Zmienne zależne i niezależne oraz wskaźniki    48
3.4. Metody i techniki badawcze    50
3.5. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej    52
3.6. Organizacja i przebieg badań    54

Rozdział IV. Wyniki badań własnych    56
4.1. Analiza wyników badań    56
4.2. Wnioski i uwagi    75

Zakończenie    77
Bibliografia    80
Spis tabel i wykresów    84
Aneks    85

image_pdf