Miejsce i rola nauczyciela w wychowaniu

65 stron, 37 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I    6
WYCHOWANIE W ŚWIETLE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ I BADAŃ SPOŁECZNYCH    6
1.1. TEORIE WYCHOWANIA    7
1.1.1.LIBERALIZM A PROCES WYCHOWAWCZY    13
1.2. WPŁYW WYCHOWANIA NA ROZWÓJ OSOBOWY CZŁOWIEKA    16
1.3. WSPÓŁCZESNE IDEE WYCHOWANIA    20

ROZDZIAŁ II    24
NAUCZYCIEL A PROCES WYCHOWAWCZY – CHARAKTERYSTYKA    24
2.1.ZNACZENIE NAUCZYCIELA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM DZIECI I MŁODZIEŻY    25
2.2.WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL I JEGO CECHY    28
2.2.1. NAUCZYCIEL JAKO DOBRY KOMPAN/PRZYJACIEL    28
2.2. NAUCZYCIEL JAKO SUROWY, WSZECHWIEDZĄCY PEDAGOG    33

ROZDZIAŁ III    36
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH    36
3.1. PROBLEMATYKA BADAWCZA (PRZEDMIOT, CEL I HIPOTEZY BADAWCZE)    36
3.2. ZMIENNE ZALEŻNE I NIEZALEŻNE ORAZ WSKAŹNIKI    37
3.3.METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE    38
3.4. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ (BADANI NAUCZYCIELE)    42

ROZDZIAŁ IV    44
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH    44
4.1.ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ    44
4.1.1. MIEJSCE I ROLA NAUCZYCIELA WE WSPÓŁCZESNYM SZKOLNICTWIE – ANALIZA STRON WWW    44
4.1.2. WYWIAD PRZEPROWADZONY Z DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR…    46
4.1.3. WYNIKI BADAŃ Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY    50

PODSUMOWANIE I WNIOSKI    58
BIBLIOGRAFIA    60
SPIS TABEL    62
SPIS WYKRESÓW    63
ZAŁĄCZNIK 1    64

image_pdf