Miejsce i rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w systemie instytucji UE

licencjat / Wyższa Szkoła Bankowa

Spis treści
Wstęp
Rozdział I.
Geneza i funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
1. Geneza i struktura ustrojowa Wspólnot Europejskich
2. Trybunał Sprawiedliwości
2.1 Ogólna charakterystyka działalności.
2.2 Funkcje.
2.3 Skład.
2.4 Posiedzenia i postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości
3. Sąd Pierwszej Instancji
3.1 Kompetencje Sądu Pierwszej Instancji.
3.2 Skład.
3.3 Posiedzenia i postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji
4. Służby Trybunału i Sądu.
5. Wzajemne relacje między Trybunałem a Sądem Pierwszej Instancji
Rozdział II.
Źródła prawa Wspólnot Europejskich.
1. Źródła prawa Wspólnot Europejskich i ich klasyfikacja.
2. Prawa podstawowe i prawa człowieka (zdefiniowanie pojęć)
3. Źródła praw podstawowych.
4. Prawa podstawowe uznawane przez Trybunał Sprawiedliwości.
4.1 Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wolność handlu, prawo do pracy i wykonywania zawodu.
4.2 Prawo do stowarzyszania się oraz prawa związkowe.
4.3 Prawo do posiadania majątku i prawo do jego wykorzystania.
4.4 Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć.
4.5 Pozostałe prawa.
5. Stosunek praw podstawowych do prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego państw członkowskich
5.1. Prawo międzynarodowe
5.2. Normy imperatywne
5.3. Normy dyspozytywne
Rozdział III.
Rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości w zakresie prawa Wspólnotowego
1. Skarga na państwo członkowskie w związku z niewypełnieniem zobowiązań wynikających z Traktatu.
2. Postępowanie przeciwko organom Wspólnot.
2.1 Postępowanie o unieważnienie aktu.
2.2 Zarzut bezprawności.
2.3 Skarga na zaniechanie.
3. Inne rodzaje postępowania.
3.1 Postępowanie w sprawie kar administracyjnych.
3.2 Spory między Wspólnotami i jej funkcjonariuszami.
3.3 Sprawy o odszkodowanie.
4. Postępowanie o wydanie orzeczenia wstępnego.
5. Reguły postępowania
5.1. Reguły mające zastosowanie we wszystkich fazach postępowania
5.2. Kwestie incydentalne mogące wystąpić w trakcie postępowania
5.3. Środki odwoławcze
5.4. Polityka gospodarcza i walutowa
Rozdział IV
Wspólnotowa kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie i podmioty prywatne.
1. Państwo jako podmiot zobowiązania
2. Naruszenie prawa wspólnotowego.
3. Ewentualne przesłanki uchylające odpowiedzialność.
4. Postępowanie kontrolne
4.1 Postępowanie z inicjatywy Komisji.
4.2 Postępowanie z inicjatywy innego państwa członkowskiego.
4.3 Postępowanie sądowe.
4.4 Środki tymczasowe.
4.5 Orzeczenie Trybunału.
5. Wspólnotowa kontrola podmiotów prywatnych.
5.1 Konkurencja
5.2 Ochrona wspólnotowych interesów handlowych
5.3 Polityka gospodarcza i walutowa
Zakończenie.
Bibliografia.

image_pdf