Międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe

praca licencjacka Broniona była na UMK w Toruniu

Wstęp 3
Rozdział I
Teoria międzynarodowej organizacji 5
1.1. Pojecie, funkcje i podział międzynarodowych organizacji. 5
1.2. Charakterystyka międzynarodowej instytucji finansowej 9
Rozdział II
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 11
2.1. Geneza i istota MFW 11
2.2. Cele i funkcje MFW 14
2.3. Zasoby finansowe i działalność kredytowa MFW 18
2.4. Struktura organizacyjna i członkostwo w MFW 23
2.5. Współpraca Polski z MFW 29
Rozdział III
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) 34
3.1. Powstanie i cele Banku Światowego 34
3.2. Struktura organizacyjna Banku Światowego 39
3.3. Działalność kredytowa Banku Światowego 42
3.4. Polska a Bank Światowy 48
Rozdział IV
Regionalne organizacje finansowe 54
4.1. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 54
4.2. Polska a EBOR 60
4.3. Europejski Bank Inwestycyjny 66
4.4. Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 71
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel 78
Spis rysunków 78
Spis wyresów 78

image_pdf