Międzybankowy system pieniężny w Polsce

Praca Dyplomowa

W całym polskim systemie bankowym, a w szczególności w systemach płatności, na przestrzeni ostatnich kilku lat, dokonane zostały liczne zmiany. W dość krótkim czasie wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania – jakie porównać można by z funkcjonującymi w innych krajach. Jednakże przy perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej nie oznacza to, iż polski system płatniczy nie będzie w dalszym ciągu modernizowany i rozwijany – zgodnie z zaleceniami EBC. W ostatnich latach stworzono nowoczesne instytucje kontroli rynku finansowego, przyjęto też międzynarodowe standardy księgowości. Od 1995 r. sektor bankowy jako całość zaczął przynosić zyski. Wpłynęła na to m. in. poprawa w dekapitalizowaniu banków będących własnością Skarbu Państwa, jak i również restrukturyzacja portfeli kredytowych oraz rozszerzenie oferty produktowej przez duże banki komercyjne. W 1997 r. Sejm przyjął nowe, tzw. ustawy bankowe, na które to składają się ustawa Prawo bankowe, ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wprowadzone zostały również ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które to umożliwiają tworzenie nowych instytucji finansowych a także posługiwanie się nowymi instrumentami finansowymi.
Pierwszy rozdział pracy został głównie poświęcony pieniądzu, jego historii oraz funkcji jakie spełnia. W rozdziale tym jest również mowa o obiegu pieniężnym, jak i o polskim systemie pieniężnym.
Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące międzybankowego systemu pieniężnego. Jest tu mowa o jednym z najważniejszych segmentów rynku finansowego jakim jest rynek lokat międzybankowych, jak również o stopach procentowych. Starano się tu również ukazać działalność banku centralnego na rynku pieniężnym.
W trzecim, a zarazem ostatnim rozdziale niniejszej pracy zatytułowanym „Współczesny system bankowy” przedstawiona została struktura i czynności systemu bankowego oraz sposób w jaki system ten kreuje pieniądz. Również omówiono tu działający w Polsce system bankowy.

Słowo wstępne 3
Rozdział I: Pieniądz i system pieniężny w Polsce 5
1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza 5
1.2. Obieg pieniężny 9
1.3. Polski system pieniężny 13

Rozdział II: Międzybankowy system pieniężny 16
2.1. Rynek lokat międzybankowych i stopy procentowe 16
2.2. Bank centralny na rynku pieniężnym 20
2.3. Struktura krótkoterminowych papierów wartościowych 25

Rozdział III: Współczesny system bankowy 32
3.1. Struktura i czynności systemu bankowego 32

3.2. Kreowanie pieniądza przez system bankowy 35

3.3. System bankowy w Polsce 39

Zakończenie 47
Wykaz skrótów 48
Bibliografia 49

image_pdf