Metody usuwania rtęci z odpadów przemysłowych

Praca inżynierska obroniona na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 73 strony.

I. Wprowadzenie

II. Cel pracy

III. Część literaturowa
III.1. Charakterystyka właściwości rtęci i jej związków
III.2. Występowanie rtęci oraz jej związków w środowisku
III.3. Emisja rtęci ze źródeł antropogenicznych
III.4. Odpady zawierające rtęć i sposoby ich unieszkodliwiania
III.5. Przegląd procesów technologicznych usuwania rtęci z odpadów
III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierających rtęć, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku tego metalu
III.5.2. Utylizacja lamp fluorescencyjnych i innych zawierających rtęć
III.5.3. Technologia utylizacji świetlówek prof. Bolesława Stolarskiego z Politechniki Krakowskiej
III.5.4. Przebieg procesu technologicznego w Zakładzie Lamp Wyładowczych „Polam – Rzeszów” w Pogwizdowie Nowym
III.5.5. Technologia utylizacji odpadów zawierających rtęć rosyjskiej firmy FID
III.5.6. Technologia unieszkodliwiania oparów rtęci
III.5.7. Technologia oczyszczania stałych odpadów zawierających rtęć za pomocą reakcji redox
III.5.8. Technologa odzysku rtęci z odpadów za pomocą procesu termicznego rozkładu
III.5.9. Proces Remerc – technologia odzyskiwania rtęci z odpadów powstających w procesie wytwarzania chloru
III.5.10. Proces „Medisorbon” – technologia usuwania rtęci z gazów odlotowych za pomocą zeolitów
III.5.11. Technologia usuwania rtęci z gleb i odpadów

IV. Część praktyczna
IV.1. Opis procesu utylizacji lamp luminescencyjnych z wykorzystanie urządzenia EKOTROM
IV.2. Usuwanie rtęci ze zużytych sorbentów węglowych

V.Wnioski

VI. Literatura

image_pdf