Marketing bankowy na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

praca magisterska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Wstęp 2
I. Marketing bankowy 4
1.1 Istota marketingu bankowego 4
1.2 Strategia usług bankowych 11
1.3 Kryteria segmentacji rynku usług bankowych 17
II. Narzędzia marketingu bankowego 23
2.1 Istota produktu bankowego 23
2.2 Bankowość internetowa 36
2.3 Polityka cenowa usług bankowych 39
2.4 Kanały dystrybucji 45
2.5 Promocja 49
2.6 Rola personelu w obsłudze klienta 56
III. Charakterystyka Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. 58
3.1 Historia Banku 58
3.2 Misja Banku 63
3.3 Struktura organizacyjna 64
3.4 Klienci Banku 67
3.5 Wyniki finansowe i pozycja rynkowa 69
IV. Działanie marketingowe
BGŻ S. A. 72
4.1 Produkty i usługi oferowane przez BGŻ S. A. 74
4.2 Polityka cenowa usług bankowych
BGŻ S. A. 89
4.3 System dystrybucji usług bankowych BGŻ S. A. 93
4.4 Bankowość elektroniczna
BGŻ S.A. 95
4.5 Promocja usług bankowych
BGŻ S. A. 98
4.6 Rola personelu w obsłudze klienta 101
Zakończenie 102
Załączniki 105
Spis tabel i rysunków 113
Bibliografia 114

image_pdf