Koszty uzyskania przychodu

103 strony, 52 pozycje w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I PODMIOT GOSPODARCZY I METODY JEGO OPODATKOWANIA 7
§.1. Pojęcie podmiotu gospodarczego 7
§.2. Zasady opodatkowania podmiotów gospodarczych 15

ROZDZIAŁ II POJĘCIE I METODY OBLICZANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU 35
§. 1. Ogólna charakterystyka kosztów uzyskania przychodu 35
§. 2. Zasady ustalania kosztów 39
§. 3. Rozliczanie kosztów uzyskania w czasie 49

ROZDZIAŁ III WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 53
§ 1. Wydatki na rzecz pracowników 53
§ 2. Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, leasing) 56
§ 3. Odpisy z tytułu środków trwałych oraz wartości niematerialnych niematerialnych prawnych 60
§ 4. Samochód w działalności gospodarczej 68
§ 5. Koszty reprezentacji i reklamy 75

ROZDZIAŁ IV WYDATKI NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU 81
§ 1. Wydatki na nabycie praw rzeczowych, niematerialnych niematerialnych finansowych składników majątku trwałe 81
§ 2. Wydatki o charakterze zobowiązań wobec państwa 88
§ 3. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodu 92

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 100
Literatura 100
Akty prawne 100

image_pdf