Koszty i korzyści przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

praca magisterska: 108 stron, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Geneza i główne zadania Unii Europejskiej 5
1.1 Powstanie i cele Unii Europejskiej 5
1.2 Główne organy Wspólnot Europejskich 12
1.3 Etapy integracji europejskiej 16

Rozdział 2. Przebieg procesu negocjacji Polski o członkostwo w UE 28
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej 28
2.2. Przygotowania do negocjacji i przebieg procesu negocjacji 32
2.3. Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski 46

Rozdział 3. Zakończenie negocjacji akcesyjnych – wyniki i ich ocena 48
3.1. Szczyt w Kopenhadze 48
3.2. Wyniki negocjacyjne Polski w poszczególnych obszarach negocjacyjnych 50
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych 83

Rozdział 4. Szanse i zagrożenia dla Polski 87
4.1 Szanse i zagrożenia dla Polskiego rolnictwa 87
4.2 Szanse i zagrożenia w ujęciu makroekonomicznym 95
4.3 Szanse i zagrożenia dla obywateli 100

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel i rysunków 108

image_pdf