Kontratypy w polskim prawie karnym

Praca licencjacka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Spis Treści

Wstęp

I rozdział: Pojęcie i ogólna charakterystyka kontratypów 9

II rozdział: Geneza kontratypów 15

III rozdział: Kontratypy ustawowe 17
3.1 Obrona konieczna
3.1.1 Definicja 17
3.1.2 Warunki 18
3.1.3 Dysproporcja miedzy dobrem zaatakowanym przez napastnika
a dobrem naruszonym w wyniku stosowania obrony 20
3.1.4 Obrona przed zamachem sprowokowanym przez
broniącego się 21
3.1.5 Prawo uczestnika bójki do obrony koniecznej przed
zamachem 21
3.1.6 Przekroczenie granic 22
3.2 Stan wyższej konieczności
3.2.1 Definicja 23
3.2.2 Stan wyższej konieczności a obrona konieczna 23
3.2.3 Uwarunkowania historyczne stanu wyższej konieczności 24
3.2.4 Bezpośrednie niebezpieczeństwo 25
3.2.5 Proporcja miedzy dobrem ratowanym i poświęconym 26
3.2.6 Stan wyższej konieczności a zasada subsydiarności 26
3.2.7 Celowość działania 27
3.2.8 Konsekwencje stanu wyższej konieczności 27
3.2.9 Działanie zawinione a stan wyższej konieczności 28
3.2.10 Wyłączenie stanu wyższej konieczności 29
3.2.11 Przekroczenie granic 29
3.3 Dopuszczalne ryzyko
3.3.1 Definicja i uwarunkowania prawne 30
3.3.2 Znamiona dopuszczalnego ryzyka 32
3.3.3 Ryzyko nowatorstwa 32
3.4 Rozkaz przełożonego
3.4.1 Uwarunkowania prawne 33
3.5 Ostateczna potrzeba w wojsku
3.5.1 Definicja 35
3.5.2 Znamiona działania i przekroczenie granic ostatecznej
potrzeby 35
3.6 Dozwolona samopomoc
3.6.1 Definicja 36
3.6.2 Formy samopomocy 37

IV rozdział: Kontratypy pozaustawowe 38
4.1 Zabiegi lecznicze
4.1.1 Definicja i warunki 38
4.1.2 Warunki legalności aborcji 39
4.2 Zgoda pokrzywdzonego
4.2.1 Definicja 40
4.2.2 Warunki 41
4.3 Ryzyko sportowe
4.3.1 Definicja 41
4.3.2 Warunki 41
4.4 Karcenie wychowawcze
4.4.1 Definicja 42
4.4.2 Warunki 43
4.5 Działanie w granicach praw i obowiązków
4.5.1 Definicja 44
4.5.2 Warunki 45
4.6 Kontratypy zwyczajowe
4.6.1 Zwyczaj a przestępność czynu 45

Zakończenie i wnioski 47

Streszczenie w języku angielskim 48

Wykaz literatury 49

image_pdf